REKLAMA
REKLAMA

W środę sesja Rady Miasta. Nad jakimi tematami pochylą się radni? Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. 65. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 15.10.2014r. /środa/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a tak że określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonych jako działki nr 1539/5, 1540/8 o łącznej pow. 0,1006 ha na nieruchomości stanowiące własność Pani Barbary Rajskiej położ one w Sanoku obr. Śródmieście oznaczone jako działki nr 774/4, 774/5, 774/6, 774/8 o łącznej pow. 0,0871 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaż y w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 912/1 o pow. 0,0863 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie Gminy Sanok w miejscowości Zabłotce oznaczonej jako działka nr 442/2 oraz sprzedaż y przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego działek nr 120/2, 121,122 położonych w Zabłotcach wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanego na nich budynku byłej obory, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności po żytku publicznego na rok 2015”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku „Nad Sanem” będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Prezentacja przebiegu obwodnicy południowej miasta Sanoka.

24. Interpelacje.

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Zamkniecie obrad sesji.

13-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)