REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. 62. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 29 lipca 2014r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w  ramach pomocy de minimis, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ul. Konopnickiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 660/2 służebnością przesyłu energii elektrycznej liniami kablowymi Sn i nN oraz służebnością konkretnej stacji transformatorowej   na rzecz PGE Dystrybucja Sp. akcyjna, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji jako działka nr 430/3 o pow. 0,0192 ha na rzecz Parafii Polsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej ul. Szkolna 20 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Beksińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2209/13 o pow. 0,0081 ha  oraz w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2209/14 o pow. 0,0783 ha służebnością przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o  szerokości 5 m, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy Placu Świętego Michała 5A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 600/4 o pow. 0,0294 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Wilczej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2882/7 o pow. 0,0382 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Stankiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/6 o pow. 0,0461 ha oraz działka nr 8/7 o pow. 0,1071 ha z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Krakowskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 206/2 o pow. 0,0198 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży drodze przetargu nieruchomości położonych w Sanoku obr. Olchowce oznaczone jako działki nr 870/6 o pow. 0,1305 ha, 870/7 o pow. 0,1305 ha, 870/8 o pow. 0,1305 ha, 870/9 o pow. 0,1305 ha, 870/10 o pow. 0,1505 ha, 870/11 o pow. 0,1505 ha, 870/12 o pow. 0,1505 ha, 870/13 o pow. 0,1505 ha, 870/14 o pow. 0,1504 ha, 870/15 o pow. 0,1505 ha, 870/16 o pow. 0,1505 ha,  870/17 o pow. 0,1504 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Sanoku oraz granic ich obwodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Sanoku oraz granic ich obwodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich, opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Sanoka” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcie porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Lesko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Fundację Karpacką ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Klub Rugby Sanok ul. Jana III Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

27. Interpelacje.

28. Wolne wnioski i zapytania.

29. Zamknięcie obrad sesji.

29-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)