REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja Rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy wtorek (18 bm.) odbędzie się 55. sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Zobacz porządek obrad sesji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Prezentacja planów inwestycyjnych miasta Sanoka na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pożyczki długoterminowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Stankiewicza oznaczonej jako działki nr 13/85 o pow. 0,0013 ha, nr 13/86 o pow. 0,1468ha oraz 13/89 o pow. 0,0018 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 572/19 o pow. 0,0027 ha własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 572/20 o pow. 0,0018 ha stanowiącą własność Pani Agnieszki Jankowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 124/3 o pow. 0,0830ha własność Gminy Miasta Sanoka oraz działka nr 120/1 o pow. 0,0159ha będącą w u użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka – położone w Gminie Sanok na działkę 442/2 o pow. 0,0077ha stanowiącą własność Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu poło onego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Przemyska – I” – z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w mieście Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Sanoku na lata 2014 – 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do bezpłatnego u życia herbu Miasta Sanoka przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do bezpłatnego u życia herbu Miasta Sanoka przez Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty ul. Jana Pawła II w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Interpelacje.

26. Wolne wnioski i zapytania.

27. Zamkniecie obrad sesji.

18-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook