REKLAMA
REKLAMA

Czerwcowe warsztaty „Szkoły dobrego rodzica”

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Mia­sta Sanoka or­ga­ni­zu­je kolejny cykl zajęć warsz­ta­to­wych dla ro­dzi­ców pod nazwą „Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców” w ra­mach Gmin­ne­go Pro­gra­mu Prze­ciw­dzia­ła­nia Nar­ko­ma­nii w Sa­no­ku. Na warsztaty można zapisywać się już od dziś.

W pro­gra­mie mogą wziąć udział wszyst­kie osoby szu­ka­ją­ce spo­so­bu na na­wią­za­nie lepszych i cie­plej­szych re­la­cji ze swoimi dzieć­mi. Pod­czas cyklu spo­tkań bę­dzie można nabyć prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce: roz­wi­ja­nia w dziec­ku zdro­we­go po­czu­cia wła­snej war­to­ści, ra­dze­nia sobie z trudnymi emo­cja­mi kiedy nasze dziec­ko się zło­ści, konsekwentnego i sku­tecz­ne­go wy­zna­cza­nia dziec­ku gra­nic a jed­no­cze­śnie po­zo­sta­wa­nia z nim w do­brych sto­sun­kach, po­zna­nia spo­so­bów na stawanie się za­do­wo­lo­nym ro­dzi­cem.

Na cykl szkoły składają się trzy części: „Szkoła dobrego rodzica”, „Ro­dzeń­stwo bez ry­wa­li­za­cji” oraz „Wszyst­ko o nastolatku” Osoby, któ­re uczest­ni­czyły w zajęciach bardzo wysoko oceniają zadowolenie z takiej formy wsparcia dla rodziców a za­ję­cia cie­szą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wyjątkowo na czerwcowe warsztaty mogą zgłaszać się również rodzice nastolatków, nawet jeśli nie uczestniczyli we wcześniejszych częściach programu. Udział rodziców w warsztatach jest bezpłatny a zajęcia realizowane będą w czerwcu, w terminie ustalonym z uczestnikami. Za­ję­cia po­pro­wa­dzi doświadczony psy­cho­log, tre­ner Szko­ły dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców – Viktoria Krystosik.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną wy­mo­ga­mi warsz­ta­tu licz­bę miejsc, pro­si­my o  za­pi­sy te­le­fo­nicz­ne pod nr te­le­fo­nu 13 46 100 95 lub 531 317 286.

Zapraszamy!

źródło: materiały nadesłane

foto: flickr.com / More Good Foundation

29-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)