REKLAMA
REKLAMA

Historia w pieśni oraz w słowie. Weź udział w konkursie TG ,,Sokół”

SANOK / PODKARPACIE. Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół średnich do udziału w konkursach historycznych: „Józef Piłsudski – 80 rocznica śmierci”, „II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia” oraz „Pieśni ze Śpiewnika sokolego”.

 

Regulamin
Powiatowego Konkursu Historycznego
pod hasłem:
„Józef Piłsudski – 80 rocznica śmierci

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:
– przypomnienie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego,
– popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,
– kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
– konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
– tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Józefa Piłsudskiego,
– każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
– formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
– na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
– oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do czwartku, 9 kwietnia 2015 r. na adres:
– sokol@sokolsanok.pl lub
– TG „ Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok.

5. Termin: konkurs odbędzie się w piątek, 24.04.2015 r. o godz. 12.00
Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 11.45.

6. Nagrody:
– dyplomy (I-VI m.),
– nagrody rzeczowe (I-III m.),
– upominki (IV-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Józefa Piłsudskiego:
www.wikipedia.org i inne powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

piłsudski


Regulamin
Powiatowego Konkursu Historycznego
pod hasłem:
„II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia”

1. Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:
– opisanie losów, przeżyć oraz warunków bytowych mieszkańców naszego powiatu w latach 1939-1945 (osób, rodzin, miejscowości),
– uświadomienie ogromu tragedii i trudności rodzin w okresie okupacji,
– kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
– konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
– każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
– praca konkursowa powinna być przedstawiona drukiem na max. 8 stronach A4 z ewentualnymi zdjęciami – można dołączyć nagrania wywiadów mono i video.
– klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzona oddzielnie.

4. Prace konkursowe należy:
– przynieść osobiście do biura,
– przesłać na adres TG „ Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok,
– wrzucić do skrzynki pocztowej lub
– przesłać na adres sokol@sokolsanok.pl,
do piątku, 8.05.2015 r.
Pracę i kopertę należy oznaczyć symbolem G (gimnazjum) lub P (ponadgimnazjalna) i hasłem, a w małej kopercie oznaczonej tym samym hasłem, należy dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia”.

5. Nagrody:
– dyplomy (I-VI m),
– nagrody rzeczowe – bony (I-III m),
– upominki (IV-VI m).

6. Ocena prac:
prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu:
o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

8. Źródła wiedzy:
powszechnie dostępne.

9. Uwagi dodatkowe:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie danych osobowych.

ii wojna


Regulamin
Powiatowego Konkursu
pod hasłem:
„Pieśni ze Śpiewnika sokolego”

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:
– zachęcenie do korzystania z odtworzonego „Śpiewnika sokolego”,
– odkrywanie talentów muzycznych,
– włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
– w konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły,
– zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie jednego lub dwóch utworów wybranych ze „Śpiewnika sokolego” (szkoła może odebrać po 3 egzemplarze śpiewnika),
– każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie
– 3 uczestników (zespół to jeden uczestnik),
– każdy uczestnik zarejestruje prezentowany utwór na DVD i przekaże organizatorowi w terminie 3 dni przed występem konkursowym.

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń: do 4 czerwca 2015 r. (czwartek), listownie na adres:
– TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok,
– do skrzynki pocztowej lub
– mailowo na adres: sokol@sokolsanok.pl

5. Nagrody: zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i zostaną nagrodzeni (oddzielnie gimnazja i ponadgimnazjalne):

I m – 300 zł
II m – 200 zł
III m – 100 zł

6. Ocena prac: prezentacje oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru,
stopień trudności wykonywanego utworu,
ogólne wrażenie artystyczne,
intonację oraz dykcję.

7. Termin i wyniki konkursu:
Konkurs odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. o godz. 9.00
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę, 28 czerwca 2015 r. w trakcie uroczystości 126-lecia TG „Sokół” w Sanoku, (na „Torsanie”) o godz. 1100.

8. Uwagi dodatkowe:
organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie,
uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

sokol

18-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)