REKLAMA
REKLAMA

O remontach dróg na Dąbrówce, sprawozdaniach finansowych oraz o sprzedaży nieruchomości na najbliższej sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek, 27 października o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozpocznie się XIII sesja Rady Miasta. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Sanoka na rok 2016 na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własności Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Posada jako działka nr 2741/1, służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka – obręb Posada jako działka nr 2741/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Kiczury oznaczonej jako działka nr 233/69 o pow. 0,0033 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość  położonych w Sanoku, obręb Śródmieście przy ul. Reymonta 6 oznaczonych jako działki nr 1357/55, nr 1357/56 nr 1357/57, nr 1357/58, nr 1357/59, nr 1357/60, nr 1357/61, nr 1357/62, nr 1357/63, nr 1357/64, oraz nr 1357/50 zabudowanej garażem o pow. użytkowej 16m2 , nr 1357/51 zabudowanej garażem o pow. użytkowej 16m2, nr 1357/52 zabudowanej garażem o pow. użytkowej 21m2, nr 1357/53 zabudowanej garażem o pow. użytkowej 21,5m2, nr 1357/54 zabudowanej garażem o pow. użytkowej 23,8m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „Park Miejski”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2014.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2014.
19. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2014.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

materiał nadesłany,
foto: archiwum eSanok.pl

27-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)