REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Rok nowych rządów w mieście. Sukces czy porażka? Oceniają samorządowcy

SANOK / PODKARPACIE. Minął rok od zaprzysiężenia nowego burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro i powołania nowej rady miasta. Jak pracę magistratu oceniają sanoccy samorządowcy? Czy udało się zrealizować cele? Jakie są priorytety związane z wykonaniem planu finansowego w 2016 roku?

9 grudnia 2014 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego burmistrza Tadeusza Pióro. Z kolei 1 grudnia byliśmy świadkami pierwszej sesji nowej rady miasta, podczas której ślubowanie złożyli nowo wybrani rajcy.

Jaki był ten rok w ocenie sanockich samorządowców?

Zbigniew DaszykZbigniew Daszyk – radny miejski, przewodniczący Rady Miasta Sanoka.

Budżet 2015 roku wymagał bardzo dużych zmian w celu jego urealnienia. Zalecone przez Radę Miasta wdrożenie programu oszczędnościowego oraz konsolidacja kredytów bankowych, która spowodowała obniżenie odsetek o 210 000 zł. miała odbicie w poprawie sytuacji finansowej miasta, a co z kolei mało wpływ na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. O poprawie sytuacji budżetu miasta świadczą również kwoty wykonanych dochodów, które za miniony okres roku są prawie 8 milionów złotych wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Niewątpliwie duże znaczenie dla realizację dochody mają wpływy ze sprzedaży majątku wynoszące na dzień dzisiejszy ponad 4,5 miliona zł. Taki wzrost dochodów ze sprzedaży majątku to głównie dzięki staraniom Burmistrza, sprzedaż przez miasto udziałów w spółce „Galeria Sanok” na kwotę 3 304 000 zł. Poziom wykonania sprzedaży majątku w roku 2015 zwiększa możliwości kredytowe miasta, poprawia wskaźniki obsługi zadłużenia oraz daje perspektywy rozwoju na przyszłość.

Wyniki budżetu w roku bieżącym pozwoliły na zwiększenie planu wydatków. Na ostatniej sesji, plan wydatków na rok 2015 został zwiększony o 2 529 752 zł. w tym miedzy innymi na dopłaty do cen biletów MKS, oświetlenia ulicznego czy energia w MOSiR. Wprowadzone zmiany pozwolą na terminowe regulowanie zobowiązań i nie zwiększą zobowiązań przechodzących na przyszły rok. Polepszająca się sytuacja finansowa pozwoliła na zrealizowanie inwestycji na kwotę ponad 10,5 miliona złotych.

drwiegamaciejMaciej Drwięga – radny miejski.

Do plusów z pewnością należy zaliczyć fakt, że sprzedaż majątkowa w budżecie nie została ustalona na wirtualnym poziomie, jak to było wcześniej. To urealniło plan finansowy. Ponadto cieszę się, że miasto odstąpiło od planów i zamierzeń, które w poprzedniej kadencji wywoływały zastrzeżenia radnych. Mówię tutaj choćby o trasie śródmiejskiej i w efekcie zmianie lokalizacji dworca multimodalnego. Ostatecznie nie sprzedajemy Klubu Górnik – to również pozytyw. Podoba mi się podejście do kwestii budowy basenów. W ubiegłych latach drażniło przywiązanie do koncepcji realizacji ogromnej inwestycji, na którą nie mielibyśmy pieniędzy. Zauważyłem też, że obecne władze liczą się z głosem mieszkańców i szybciej niż wcześniej docierają do nich sygnały od radnych spoza grupy koalicyjnej. Pozytywem jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Odpowiedź mieszkańców świadczy, że jest to potrzebna inicjatywa.

Na co dzień rozmawiam z mieszkańcami i wiem, że są jednak obszary, o których wspominano w kampanii wyborczej, a które przez rok nie ruszyły. Sanoczanie pamiętają zapowiedzi dotyczące strefy ekonomicznej. Lokalizacja przy ul. Okulickiego została zanegowana, ale nie widać działań zmierzających do umiejscowienia jej w innym obszarze. Następstwem są trudności ze sprowadzaniem inwestorów zewnętrznych. Pytanie również, czy udaje się spełniać obietnicę odnośnie zatrzymania młodych ludzi w Sanoku? Niestety nie widzę tutaj realnych osiągnięć. Oczekiwano również większych obniżek cen wody i ścieków.

Wanda KotWanda Kot – radna miejska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Był to pracowity rok, pełen wyzwań. Dla mnie, jako przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej niezwykle istotnym zadaniem, które udało się zrealizować było dwukrotne dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Szpital otrzymał środki finansowe na tzw. dotacje celowe w łącznej kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Pierwszym zakupem dzięki dotacji miasta był bronchoskop. Drugim, zabiegowy sprzęt medyczny tzw. diatermia chirurgiczna potocznie nazywana nożem elektrycznym. Pragnę podkreślić, iż wsparcie finansowe dla sanockiego szpitala stało się możliwe dzięki bardzo życzliwej współpracy panów burmistrzów i radnych Rady Miasta Sanoka VII kadencji z dyrektorem szpitala.

Oczywiście najbardziej skorzystają na tym pacjenci, zarówno mieszkańcy Sanoka, jak również mieszkańcy powiatu sanockiego oraz powiatów ościennych. Z przykrością informuję, że w bieżącym roku nie udało się wykonać podłączenia do kanalizacji miejskiej gospodarstw domowych z ulicy Szkolnej. Mam nadzieję, że w niedalekiej perspektywie także i to zadanie będzie mogło być zrealizowane.

Jakub OsikaJakub Osika – radny miejski.

Na tym etapie trudno pokusić się o ocenę efektów sprawowania nowej władzy w Sanoku. Jest jeszcze za wcześnie. Można natomiast opiniować sposób realizowania budżetu, który jest podstawowym narzędziem funkcjonowania miasta.

Plusem jest urealnienie planu finansowego. Dobrze, że po tym roku możemy dostrzec precyzyjny kierunek nowego spojrzenia na miasto. Od nowego rozdania będzie można skupić się nie na koniecznościach, a bardziej na intencjach. Rok 2015 się kończy, zobaczymy do będzie dalej. Na pewno skończy się okres przejściowy, nie będzie można zasłaniać się poprzednikami. Zarówno radni jak i członkowie zarządu będą pracowali na własny rachunek. Ciekawe jaki będzie ostateczny bilans.

banachkrzysztofKrzysztof Banach – radny miejski.

Tylko przy wspólnych i rzetelnych działaniach całej Rady można tworzyć i realizować odpowiednie pomysły. Myślę, że ten rok taki był, tzn. był czasem zespołowej pracy i okresem wypracowania planów na kolejne lata. Zapowiedziano co trzeba zrobić i jakie podjąć kroki – i po część je podjęto – oszczędnościowe, aby nasz wspólny budżet był satysfakcjonujący dla wszystkich, albo przynajmniej dla większej części.  Sądzę, że wytworzono swego rodzaju trzon finansowy (realny budżet).

Jestem bardzo zadowolony z intensywnych prac realizowanych w tym roku nad budową obwodnicy miasta Sanoka, cieszę się z  planów remontów dróg w wielu dzielnicach i znacznego zwiększenia finansów na ten cel. Wiem też, że sporym sukcesem będzie ukończenie realizacji planu dworca multimodalnego, rzeczy istotnej i niezbędnej. Do tego dodam że ważnym tegorocznym osiągnięciem jest zrównoważenie budżetu i w konsekwencji działania, nieprowadzące do rzeczy ostatecznych np. sprzedaży Klubu Górnik. Jednocześnie kontynuacja dobrej tradycji czyli akceptowanych przez mieszkańców działań społeczno-kulturalnych połączonych z prawidłowymi kontaktami na płaszczyźnie miasto – powiat.

1Ryszard Karaczkowski – radny miejski, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

Największym wspólnym sukcesem zarządu oraz rady miasta w mijającym roku było podjęcie ważnych decyzji oszczędnościowych, które pozwolą wziąć kredyt w 2016 roku i zabezpieczyć wkłady własne do projektów unijnych w nowej perspektywie. Pozytywnie oceniam również zmianę na stanowisku dyrektora MOSiRu. Przynosi ona efekty. Z pewnością dobrym rozwiązaniem było wycofanie się ze sprzedaży Wierchów. Trwa restrukturyzacja w SPGK. Obniżka cen wody i ścieków jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

W ramach nowego planu finansowego czeka nas wiele wyzwań. Najważniejszym, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową będzie budowa basenu odkrytego i krytego. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję. Mieszkańcy oczekują również poprawy stanu dróg. Odpowiedzią władz jest zapisanie w projekcie budżetu znaczących środków na ten cel.

1Witold Święch – radny miejski, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że rok pracy to dużo i miało. Patrząc na zmiany, jakie się dokonały na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy można jednak stwierdzić, że był to czas dobrze przepracowany. Ponadto, zdecydowane „otwarcie się” magistratu na sygnały płynące od sanoczan wzbudza zaufanie do włodarzy i wpływa na pozytywny wizerunek.

Wyniki ostatnich wyborów samorządowych sprawiły, że możliwe było nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy miastem i powiatem. Efektem są realne korzyści dla mieszkańców. W tym miejscu warto zaznaczyć zaangażowanie obu jednostek choćby w remont ul. Podgórze.

Będąc zaangażowanym w prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego cieszy mnie m.in. pozytywne podejście miasta jeżeli chodzi o nowoczesny monitoring. Poczyniono już pierwsze kroki na drodze do stworzenia efektywnego systemu kamer, który w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo. Wierzę, że działania w tym zakresie będą kontynuowane.

wydrzynskijanJan Wydrzyński – radny miejski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej.

Z dużym niepokojem rozpoczynałem kadencję radnego w 2014 roku. Obawiałem się, że niewiele będziemy mogli zrobić z powodu fatalnego stanu finansów miasta. Udało nam się zahamować niekorzystne trendy i powoli wychodzimy na zdolność do zaciągania kredytów, które posłużą realizacji dużych zamierzeń inwestycyjnych i spłatom wcześniejszych zobowiązań. Sanok, nie wykorzystał właściwie środków z poprzedniej perspektywy unijnej i nie zmodernizował dróg. Staramy się teraz skierować nasze działania na te cele, tyle tylko, że skończyły się duże środki możliwe do wzięcia. Udało nam się dokonać szeregu zmian w uchwałach, które „wiązały ręce”w sprawie obu stadionów. Poprzednicy chcieli pozamieniać je na centra handlowe. Zbudowanych zostało sporo chodników, położono w ważnych miejscach nowe nakładki na jezdniach. Dużo za mało jak na potrzeby. Staramy się uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, stąd w nowym budżecie na 2016r dużo pieniędzy będzie na budowę sieci i dokumentację techniczną. Na same drogi planujemy zaś wydać ponad 4 mln złotych.

I jeszcze jedna uwaga, natury społecznej. Dzisiaj się okazało, że dawne utarczki i animozje, żale z poprzednich kadencji, poszły w zapomnienie. Najwięksi adwersarze podali sobie rękę i jak jeden mąż / i żona / zagłosowali jednogłośnie w sprawie włączenia do projektu modernizacji ulic w 2016 r ulicę Leśną na Posadzie. Planowana kwota na ten cel to 100 tys. zł. Mogę powiedzieć, że nie ma tych od Pana Blecharczyka i tych od Pana Pióry. Jest 10 w Komisji Infrastruktury. To napawa dużym optymizmem.

1Tadeusz Pióro – burmistrz Sanoka.

Odnotowujemy zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej miasta. Nie będziemy musieli brać kredytu na spłatę kredytu. Aktualnie, nasze zobowiązania wynoszą 681 tys. zł, gdy w roku ubiegłym, w tym samym czasie wynosiły one prawie 3 mln zł. Wynikają one nie z braku płynności finansowej miasta, a z zasady obiegu dokumentów. Bieżące zobowiązania są regulowane terminowo. Warto zaznaczyć, ze wprowadzony w lutym 2015 roku plan oszczędnościowy zaskutkował zasileniem miejskiej kasy kwotą 2 mln zł.

Poprawa najważniejszych wskaźników związanych z budżetem pozwoli w 2016 roku sięgnąć po kredyt na wkłady własne do projektów unijnych. Wierzę, że już w pierwszym kwartale nowego roku, Sanok będzie uczestniczył w szeregu inicjatyw inwestycyjnych.

SANOK: Te inwestycje zrealizuje magistrat w 2016 roku. Burmistrzowie również o SPGK, SPGM, MOSiRze, MOFie i budżecie obywatelskim (FILM)

Opinię na temat roku nowych rządów w mieście przygotowuje Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka w latach 2002-2014. Wkrótce opublikujemy ją w naszym portalu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Zaprzysiężenie nowego burmistrza Sanoka! Władza w rękach Tadeusza Pióro! (FILM)

MIASTO SANOK: Budżet w 2016 roku bez zobowiązań wymagalnych. „Będzie nas stać na udział w projektach unijnych”

Tadeusz Pióro

Burmistrz Tadeusz Pióro podczas ślubowania. 9. grudnia 2014 r.

22-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)