REKLAMA
REKLAMA

SPGK ogłasza konkurs na Prezesa i Członka Zarządu

SANOK / PODKARPACIE.  Rada Nadzorcza Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

spgk

OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe – preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
b) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego, administracji publicznej lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą;
c) korzystanie z pełni praw publicznych;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
f) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
a) CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)”.
b) list motywacyjny;
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
d) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b);
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) -oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce lub
– oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnuje z pełnienia funkcji o której mowa w § 4 ust.1 pkt.e Regulaminu Konkursu, oświadczenie takie dodatkowo należy złożyć Zarządowi Spółki;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
h) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
i) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
j) sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki. Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu/ wydruku komputerowego;
k) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).
4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
e) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;
f) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.
Przewidywany czas wystąpienia kandydata wynosi maksymalnie 30 minut.
5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.03.2015r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
8. Rada Nadzorcza SPGK Sp. z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
9. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki http://www.spgk.bip24.com.pl/ oraz Urzędu Miasta w Sanoku.

  

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU

Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

który będzie odpowiedzialny za finanse

Rada Nadzorcza Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Członka Zarządu który będzie odpowiedzialny za finanse.
2. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne;
b) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego, administracji publicznej lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą;
c) korzystanie z pełni praw publicznych;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
f) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
a) CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)”;
b) list motywacyjny;
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
d) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b);
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
f)
– oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce lub
– oświadczenie, że z chwilą wyboru na Członka Zarządu rezygnuje z pełnienia funkcji
o której mowa w § 4 ust.1 pkt.e Regulaminu Konkursu, oświadczenie takie dodatkowo należy złożyć Zarządowi Spółki;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
h) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
i) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Członka Zarządu;
j) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail);
4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Członka Zarządu, a w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
e) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego ,koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;
f) wiedzę w zakresie rachunkowości;
g) umiejętność oceny projektów inwestycyjnych;
h) wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa;
i) znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Członka Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.03.2015r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
8. Rada Nadzorcza SPGK Sp. z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
9. Regulamin konkursu na Członka Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki http://www.spgk.bip24.com.pl/ oraz Urzędu Miasta w Sanoku.

RADA NADZORCZA

18-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook