REKLAMA
REKLAMA

Zapraszamy na warsztaty „Szkoły dobrego rodzica”

SANOK / PODKARPACIE. Gmina Mia­sta Sanoka or­ga­ni­zu­je cykl zajęć warsz­ta­to­wych dla ro­dzi­ców pod nazwą „Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców” w ra­mach Gmin­ne­go Pro­gra­mu Prze­ciw­dzia­ła­nia Nar­ko­ma­nii w Sa­no­ku. Na pierwszą edycję warsztatów pod nazwą „Szko­ła do­bre­go ro­dzi­ca”, można zapisywać się już od 14 stycznia 2015r.

W pro­gra­mie mogą wziąć udział wszyst­kie osoby szu­ka­ją­ce spo­so­bu na na­wią­za­nie głęb­szych i cie­plej­szych re­la­cji ze swoimi dzieć­mi. Pod­czas dzie­się­ciu spo­tkań bę­dzie można nabyć prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce pro­ble­mów, roz­wi­ja­nia w dziec­ku zdro­we­go po­czu­cia wła­snej war­to­ści, ra­dze­nia sobie z trudnymi emo­cja­mi kiedy nasze dziec­ko się zło­ści, konsekwentnego i sku­tecz­ne­go wy­zna­cza­nia dziec­ku gra­nic a jed­no­cze­śnie po­zo­sta­wa­nia  z nim w do­brych sto­sun­kach, po­zna­nie spo­so­bów na sta­nie się za­do­wo­lo­nym ro­dzi­cem. Po ukoń­cze­niu pierw­szej czę­ści szko­le­nia, można bę­dzie do­sko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w ko­lej­nych czę­ściach pro­gra­mu: „Ro­dzeń­stwo bez ry­wa­li­za­cji” oraz „Wszyst­ko o na­sto­lat­ku”.

Ro­dzi­ce, któ­rzy uczest­ni­czyli w zajęciach bardzo wysoko oceniają zadowolenie z takiej formy wsparcia a  za­ję­cia cie­szą się coraz więk­szym po­wo­dze­niem.

Udział rodziców w warsztatach jest bezpłatny a zajęcia realizowane będą we wtorki i środy od godz 16.30 w Gim­na­zjum nr 2 Sanok ul. Jana III Sobieskiego 5, za­ję­cia po­pro­wa­dzi doświadczony psy­cho­log, tre­ner Szko­ły dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną wy­mo­ga­mi warsz­ta­tu licz­bę miejsc pro­si­my o wcze­śniej­sze  za­pi­sy te­le­fo­nicz­ne pod nr te­le­fo­nu 13 461 00 95 lub 531 31 72 86.

źródło: materiały nadesłane

19-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)