REKLAMA
REKLAMA

Działka na sprzedaż w miejscowości Tarnawa Dolna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest działka – 661/3 o pow. 0,2265 ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 661/5 o powierzchni 0,0471 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.

cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto
wadium 5 000,00 zł

Działka posiada kształt prostokąta jej teren ukształtowany jest ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Bezpośrednie sąsiedztwo tworzą grunty rolne i tereny użytkowane rolniczo. Dojazd do działki drogą wewnętrzną oraz działką nr 661/5 przeznaczoną pod drogę dojazdową. Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media. Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Nr 49/2013 z dnia 2013-07-12 o warunkach zabudowy ustalono sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 26 lutego 2016 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bnakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl. w zakładce „Przetargi Gminne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Zagórz.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 13-46-22-062 wew.67.

dzialka_zagorz

materiały nadesłane

24-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: