REKLAMA
REKLAMA

GMINA ZARSZYN: Praca w urzędzie gminy w Zarszynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Zarszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego

1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

a) Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej.

b) Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość obsługi komputera, w tym MS OFFICE, mile widziana znajomość obsługi programów dot. ewidencji gruntów i budynków
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,

 2. Warunki pracy na stanowisku:

 • Jest to stanowisko urzędnicze związane z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Urzędu Gminy Zarszyn przy ul. Bieszczadzkiej 74. Podstawą nawiązania pracy będzie umowa na czas określony ( w tym w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej) lub na czas nieokreślony. Wymiar czasu pracy obejmuje pełny etat.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
 • Przygotowywanie, realizacja, odbiory i rozliczanie zadań wykonywanych
  w ramach funduszu sołeckiego,
 • Planowanie zadań inwestycyjnych,
 • Przygotowywanie dokumentacji inwestycji realizowanych na terenie gminy,
 • Organizowanie nadzoru inwestorskiego
 • Organizowanie odbioru inwestycji i ich końcowego rozliczania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku objętym naborem,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
 6. kwestionariusz osobowy ( dołączony w załączniku niniejszego ogłoszenia ),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2015.2135./

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2014, poz. 1202 z późn. zm/.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 16 maja 2016 r. godz. 15.30, pod adresem:Urząd Gminy w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pok. nr 19 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s zamówień publicznych i funduszu sołeckiego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Zarszyn) nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn / zarszyn.pl / oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Zarszyn, 5 maja 2016 r.

Wójt Gminy Zarszyn

Andrzej Betlej

ZAŁĄCZNIKI:

UG Zarszyn

07-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)