REKLAMA
TOMASZ PORĘBA Czesław Siekierski ZS2 GRZEGORZ BRAUN Joanna Frydrych
REKLAMA
BOGDAN RZONCA

GMINA ZARSZYN: Praca w urzędzie gminy w Zarszynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Zarszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego

1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

a) Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej.

b) Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość obsługi komputera, w tym MS OFFICE, mile widziana znajomość obsługi programów dot. ewidencji gruntów i budynków
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,

 2. Warunki pracy na stanowisku:

 • Jest to stanowisko urzędnicze związane z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Urzędu Gminy Zarszyn przy ul. Bieszczadzkiej 74. Podstawą nawiązania pracy będzie umowa na czas określony ( w tym w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej) lub na czas nieokreślony. Wymiar czasu pracy obejmuje pełny etat.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
 • Przygotowywanie, realizacja, odbiory i rozliczanie zadań wykonywanych
  w ramach funduszu sołeckiego,
 • Planowanie zadań inwestycyjnych,
 • Przygotowywanie dokumentacji inwestycji realizowanych na terenie gminy,
 • Organizowanie nadzoru inwestorskiego
 • Organizowanie odbioru inwestycji i ich końcowego rozliczania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku objętym naborem,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
 6. kwestionariusz osobowy ( dołączony w załączniku niniejszego ogłoszenia ),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2015.2135./

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2014, poz. 1202 z późn. zm/.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 16 maja 2016 r. godz. 15.30, pod adresem:Urząd Gminy w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pok. nr 19 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s zamówień publicznych i funduszu sołeckiego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Zarszyn) nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn / zarszyn.pl / oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Zarszyn, 5 maja 2016 r.

Wójt Gminy Zarszyn

Andrzej Betlej

ZAŁĄCZNIKI:

UG Zarszyn

07-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.