REKLAMA
REKLAMA

NASZ PATRONAT: Wkrótce wojewódzki turniej pojazdów zasilanych wodą w ZS nr 2 w Sanoku!

SANOK / PODKARPACIE. W kwietniu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku odbędzie się „Turniej pojazdów zasilanych wodą”. Zawody będą miały zasięg wojewódzki, a uczestnikami będzie młodzież szkół  gimnazjalnych, licealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych województwa podkarpackiego.

Regulamin Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz Zespół Szkół Nr 2
w Sanoku, zwani w dalszej części regulaminu Organizatorem. Honorowy patronat nad turniejem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

2. Udział w turnieju może wziąć młodzież ze szkół  gimnazjalnych, licealnych, techników
i zasadniczych szkół zawodowych.

3. Nie ma ograniczeń odnośnie liczby drużyn z poszczególnych szkół.

4. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

5. Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą polega na zbudowaniu modelu pojazdu, który do poruszania się  będzie wykorzystywał zamianę energii potencjalnej 1 litra wody na energię mechaniczną.

6. Przewidziano jedną konkurencję – maksymalny zasięg jaki osiągnie pojazd na 1 litrze wody .

7. W przypadku zgłoszenia znacznej ilości maszyn, turniej może być podzielony na etapy. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na stronie http://zs2.sanok.pl po terminie przyjmowania zgłoszeń.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

9. Lista zgłoszonych uczestników będzie na bieżąco aktualizowana na stronie http://zs2.sanok.pl

10. Do turnieju dopuszczone zostaną tylko te drużyny, które w terminie przyślą zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
– drogą e-mail ( skan/zdjęcie zgłoszenia ) –  mchim@poczta.onet.pl
– drogą pocztową – Zespół Szkół Nr 2 ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok

11. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 14 dni przed ustalona datą Turnieju.
W wyjątkowych przypadkach Komisja może dopuścić drużynę bez wcześniejszego zgłoszenia.

12. Maszynę wykonuje i obsługuje zespół składający się  max z dwóch uczniów.

13. Każda drużyna obiera dla siebie nazwę.

14. Na turniej zgłaszają się drużyny wraz z opiekunem podanym na zgłoszeniu. W razie nieobecności opiekuna na turnieju, może zastąpić go inny nauczyciel z tej samej szkoły.

15. Na turniej mogą zgłaszać się drużyny złożone z uczniów z różnych szkół i miast. Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Dyrektorów szkół uczestników danej drużyny.

§ 2 Wymagania techniczne

1

Rysunek 1: Przykładowa koncepcja pojazdu

Rysunek 1 Przykładowa koncepcja pojazdu

1. Maszyna może być wykonana z dowolnych materiałów.

2. Nie ma ograniczeń dotyczących wymiarów i wagi maszyny.

3. Maszyna powinna posiadać dwa zbiorniki na wodę (górny oraz dolny). Dolny zbiornik musi mieć objętość minimum 1 litra. Górny zbiornik zaopatrzony w zawór odcinający ma służyć do zgromadzenia energii, która zostanie zamieniona na energię mechaniczną.
O sposobie zamiany energii ciśnienia na energię mechaniczną decydują konstruktorzy maszyny. Dolny zbiornik ma służyć do gromadzenia zużytej wody – woda użyta do napędu pojazdu nie może wyciekać poza pojazd.

4. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą i otwarciu zaworu pojazd musi ruszyć samodzielnie.

5. W trakcie ruchu pojazdu zabrania się dotykania maszyny, popychania lub wykonywania innych czynności mogących mieć wpływ na zasięg pojazdu.

6. Zezwala się na zamontowanie części mechanicznych zmieniających prędkości obrotowe
( przekładnie pasowe, zębate ).

7. Nie wolno instalować w maszynach dodatkowych elementów gromadzących energię, lub wykorzystywać inny rodzaj energii: sprężyn, silników elektrycznych, zbiorników ze sprężonym gazem, związków chemicznych itp.

8. Pojazd należy tak skonstruować, aby w miarę możliwości utrzymywał prostoliniowy kierunek jazdy.

§ 3 Przebieg Turnieju

1. Rejestracja drużyn i losowanie kolejności startu.

2. Zarejestrowana drużyna umieszcza maszynę w miejscu oznaczonym jako „Park maszyn”. Nie wolno wynosić maszyn z „Parku maszyn”

3. Każda drużyna będzie miała  prawo do wykonania dwóch prób.

4. Próby będą wykonywane bezpośrednio jedna po drugiej.

5. Drużyna będzie miała  prawo zrezygnować z drugiej próby.

6. Jako ostateczny wynik Komisja weźmie wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

7. Przed każdą próbą drużyna będzie miała max 3 minuty na przygotowanie maszyny do startu.

8. Przed startem nastąpi komisyjne odmierzenie regulaminowej objętości 1 litra wody.

9. Drużyna odbiera od Komisji pojemnik (butelkę) z wodą, zabiera swoją maszynę z „Parku maszyn” i udaje się na stanowisko startowe. Od tego momentu liczony jest czas 3 min niezbędny na przygotowanie maszyny do startu. Po napełnieniu górnego zbiornika wodą
i przeprowadzeniu ewentualnej regulacji maszyny, drużyna zgłasza Komisji gotowość do rozpoczęcia próby. Przekroczenie czasu 3 min na przygotowanie maszyny do startu może być powodem niedopuszczenia przez Komisję do wykonania pierwszej próby. W takiej sytuacji Komisja może zezwolić drużynie na naprawę maszyny i wykonanie drugiej próby po starcie ostatniej drużyny.

10. Naprawa maszyny musi być dokonana w czasie trwania Turnieju.

11. Konieczność dokonania naprawy maszyny należy zgłosić Komisji. Napraw dokonuje się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora Turnieju.

12. Podczas dokonywania naprawy maszyny nie zezwala się na używanie elektronarzędzi zasilanych prądem o  napięciu 230 V.

13. W sytuacji gdy awarii ulegnie maszyna drużyny startującej jako ostatnia, Komisja może doliczyć max 20 minut na naprawę maszyny. Gdyby maszyna nie została w tym czasie naprawiona, drużyna zostaje wykluczona z zawodów.

14. Nie ma możliwości powtarzania drugiej próby.

15. W czasie przygotowań do startu opiekun może pełnić tylko rolę obserwatora.

16. Po wystartowaniu maszyny, aż do jej zatrzymania zawodnikom nie wolno ingerować
w pracę maszyny.

17. Pomiaru dystansu pokonanego przez pojazd dokonuje Komisja powołana przez Organizatora.

18. W sytuacji gdy kilka maszyn osiągnie taki sam dystans o zwycięstwie zadecyduje czas przejazdu.

§. 4 Postanowienia końcowe

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

2. Drużyny, które zajęły najwyższe miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie maszyny w czasie wykonywania próby.

4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, wyżywienia, noclegu uczestników turnieju, transportu maszyn.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wniesione na teren zawodów lub pozostawione rzeczy, przez uczestników i obserwatorów, w czasie zawodów.

6. Uczestnicy zachowujący się niewłaściwie na zawodach (niszczenie innych maszyn, bójki itp.) mogą być wyproszeni, a ich drużyny niedopuszczone do udziału w Turnieju.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć zawodników, maszyn
i osiągniętych wyników na stronie internetowej http://zs2.sanok.pl.

8.  Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania swoich zawodników z regulaminem turnieju, jego treścią i warunkami przed rozpoczęciem turnieju.

9. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie.

źródło: materiały nadesłane

10-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)