REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomość na sprzedaż zabudowana budynkiem o funkcji magazynowo – przemysłowej

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Zagórz obręb Wielopole, zabudowana budynkiem magazynowo- produkcyjnym, oznaczona numerami działek: 62/4, 60/6, 61/1, 67/6, 66/8 o łącznej powierzchni 0,4090 ha, objęta księgą wieczystą KS1S/00046285/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku.
cena wywoławcza 326 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych)
wadium 35 000,00 zł

wielopole1

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji magazynowo- przemysłowej o powierzchni użytkowej 859,98 m2. Teren wokół budynków jest zagospodarowany i pełni funkcję parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych. Działka częściowo ogrodzona. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu prostokątnego, teren działki płaski. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną.

Budynek przemysłowo- magazynowy posadowiony jest na działce nr 60/6. Budynek wolnostojący, piętrowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, na fundamentach betonowych. Budynek został wybudowany w okresie międzywojennym i początkowo pełnił funkcję młyna.
Parter budynku jest przedmiotem najmu.
Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/27/99 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 stycznia 1999 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11 P- strefa produkcyjno- techniczna.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 12 lutego 2016 r. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl w zakładce „Przetargi Gminne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Zagórz.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 13-46-22-062 wew.67.

wielopole2tekst sponsorowany
11-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook