REKLAMA
REKLAMA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Zagórz obręb Wielopole, zabudowana budynkiem magazynowo- produkcyjnym, oznaczona numerami działek 62/4, 60/6, 61/1, 67/6, 66/8 o łącznej powierzchni 0,4090 ha, objęta księgą wieczystą KS1S/00046285/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

– cena wywoławcza 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
– wadium 30 000,00 zł.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji magazynowo- przemysłowej o powierzchni użytkowej 859,98 m2. Teren wokół budynków jest zagospodarowany i pełni funkcję parkingu dla samochodów osobowych i
dostawczych. Działka częściowo ogrodzona. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu prostokątnego, teren działki płaski. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną.

Budynek przemysłowo – magazynowy posadowiony jest na działce nr 60/6. Budynek wolnostojący, piętrowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, na fundamentach betonowych. Budynek został wybudowany w okresie międzywojennym i początkowo pełnił funkcję młyna.
Parter budynku jest przedmiotem najmu.

Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/27/99 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 stycznia 1999 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11 P- strefa produkcyjno- techniczna.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl. w zakładce „Przetargi Gminne”.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 13-46-22-062 wew.67.

1

źródło: materiały nadesłane

16-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook