REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Ponad 4 tysiące interwencji Straży Miejskiej. Podsumowano 2015 rok (FILM)

SANOK: Ponad 4 tysiące interwencji Straży Miejskiej. Podsumowano 2015 rok (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej w Sanoku Marka Przystasza było jednym z punktów wtorkowej sesji Rady Miasta Sanoka (19 bm.). W roku 2015 strażnicy miejscy podjęli dokładnie 4 073 interwencje. Czego dotyczyły? Zapraszamy do wysłuchania sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SANOKU ZA ROK 2015

Straż Miejska w Sanoku jako samorządowa, umundurowana formacja powołana została Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XVIII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. do ochrony spokoju i porządku publicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz innych przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego. Stan etatowy Straży Miejskiej w Sanoku na dzień 31 grudnia 2015 r. to: 13 etatów.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się: 1 samochód,
środki łączności radiowej,
sprzęt komputerowy i fotograficzny,
podstawowy sprzęt do wyłapywania psów (klatka, chwytak),
środki wyposażenia osobistego funkcjonariuszy tj. pałki służbowe, chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kajdanki zakładane na ręce.

I. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych   

W roku 2015 Straż Miejska w Sanoku  przeprowadziła łącznie 4073 (4132*)
w tym 3686 (3765*) interwencji podjętych przez samodzielne patrole straży miejskiej oraz 387 (367*) interwencji we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Policji. Zadania wyznaczone na rok 2015 realizowane były poprzez codzienne patrole piesze i zmotoryzowane terenu miasta. Łącznie w roku 2015 przeprowadzonych zostało 911 patroli, w tym 631 patroli zmotoryzowanych i 184 patrole piesze, ponadto 96 patroli pełnionych wspólnie z funkcjonariuszami Policji. W wyniku prowadzonych interwencji nałożonych zostało 319 (392*) mandatów karnych na łączną kwotę 27 480 zł (29 850*). Funkcjonariusze sporządzili 319 notatek urzędowych w wyniku czego zostało wszczęte 286 (342*) postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

W wyniku przeprowadzenia postępowań wyjaśniających skierowano 81(112*) wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sanoku. Wykonując powierzone zadania mając na względzie oddziaływanie wychowawcze i prewencyjne zastosowano pouczenia w stosunku do 1523 (1838*) osób.

Na ogólną liczbę interwencji, 2120 (2206*)  co stanowi 52%  to zgłoszenia od mieszkańców naszego miasta. Zgłoszenia były przekazywane zarówno telefonicznie jak i osobiście w Komendzie Straży Miejskiej.

Zgłoszenia które wpływały do Dyżurnego Straży Miejskiej w 2015 roku dotyczyły:
– wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 782 (729*)
– wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 258 (354*)
– wykroczeń wynikających z Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu
Alkoholizmowi: 291 (261*)
-wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 84 (181*)
– wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej: 65 (62*)
– wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej: 98 (82*)
– wykroczeń określonych w aktach prawa miejscowego: 117 (77*)
– wykroczeń wynikających z Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach: 266 (161*)
–  wykroczeń wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych: 17 (8*)
– pozostałe 142

wykres

Akcja „Bezpieczne targowisko”

Straż Miejska prowadziła regularne kontrole na sanockich targowiskach przy ulicach Traugutta, Lipińskiego i Okulickiego zwracając uwagę na porządek i czystość w miejscach prowadzenia handlu, przestrzeganie regulaminu targowisk oraz prawidłowego parkowania. Podejmowane były także interwencje mające na celu eliminowanie handlu ulicznego, prowadzonego najczęściej w miejscach zabronionych, często w pobliżu targowisk, a także na ulicach i chodnikach. W takich przypadkach pouczano handlujących i w większości przypadków skutecznie doprowadzano do natychmiastowego zaprzestania handlu. Zwiększona ilość interwencji w tym zakresie była w okresie przed dniem Święta Zmarłych i w okresie sezonowej sprzedaży owoców. W wielu miejscach szczególnie na terenach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe  zezwolono bowiem na handel za wydanym zezwoleniem, strażnicy kontrolowali, w takich sytuacjach czy handlujący takie zezwolenia posiadają.

W kilkunastu przypadkach udzielano asyst pracownikom firmy Eko-Ball odpowiedzialnym za pobór opłaty targowej, kiedy osoby uchylały się od uiszczenia opłaty targowej. W okresie Nowego Roku funkcjonariusze kontrolowali punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych zarówno pod kątem niezbędnych zezwoleń jak też sprzedaży osobom niepełnoletnim.

Akcja „Zima”

W zakresie bezpieczeństwa na drogach zimą, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili systematyczne kontrole chodników i ulic pod kątem odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz zwrócenia szczególnej uwagi na nawisy śnieżne i sople zwisające z budynków i zagrażające bezpieczeństwu przechodniów. Zwracaliśmy się również do służb miejskich, firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg,
jak i do osób prywatnych o odśnieżanie niektórych fragmentów które nie zostały na czas uprzątnięte.

II. Ekologia oraz ochrona środowiska

Priorytetowym zadaniem na rok 2015 wyznaczonym dla Straży Miejskiej w Sanoku, była kontrola posesji pod kątem gospodarowania odpadami ciekłymi oraz kontrola terenów miasta pod kątem czystości oraz estetyki. Straż Miejska zlokalizowała 93 (109*) miejsc zanieczyszczonych w tym ujawniono 7 dzikich wysypisk śmieci: na ul. Mostowej, Łokietka (2), Lipińskiego (2), teren nad Sanem, Rybickiego. Jedno z tych miejsc przedstawiono na poniższej fotografii.

sm

Na terenach należących do miasta dzięki współpracy z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej miejsca te zostały uprzątnięte, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Systematycznie miejsca te są kontrolowane w celu uniknięcia ponownego ich zanieczyszczenia, pomimo jednak dużego zaangażowania z naszej strony dwa z nich zlokalizowane na ul. Lipińskiego i Kołłątaja musiały być w zeszłym roku sprzątane ponownie. Wystosowano również 6 pism do osób prywatnych wzywających do uporządkowania terenu w wyznaczonym dwutygodniowym okresie.

Straż Miejska w Sanoku w 2015 r. przeprowadziła 177 (133*) postępowań kontrolnych, którymi objęto posesje przy ulicy: Traugutta, Gorazdowskiego, Kwiatowej, Sadowej, Czystej, Langiewicza, Mniszka-Tchórznickiego, Kiczury, II Pułku Strzelców Podhalańskich, Armii Krajowej, Poprzecznej, Cegielnianej, Bliskiej, Śliwowej, Chopina, Szafera, Młynarskiej, Sierakowskiego, Heweliusza, Krasińskiego, Kamiennej, Kościuszki, Matejki, Daszyńskiego, Sienkiewicza, Rymanowskiej, 1000-lecia, Międzybrodzkiej, Biała Góra, Modrzewiowej, Padlewskiego, Kołłątaja, Lipińskiego, Nowej, Płowieckiej, Niecałej, Działkowej, Rzemieślniczej, Okrzei, Robotniczej, Kluski, Wiejskiej, Ustrzyckiej, Wolnej, Stawiska, Śniegowej, Głowackiego oraz Jezierskiego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono:
– nieprawidłowo prowadzona gospodarka odpadami ciekłymi – 49
– kontrola zakończona: mandaty karne – 33
– notatka urzędowa z wnioskiem o ukaranie do Sądu – 16
– prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami ciekłymi z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych – 11
– niewielkie usterki, – 28
– korzystanie z kanalizacji sanitarnej bez podpisanej umowy: – 8
– posesje w trakcie podłączanie do kanalizacji: 10
– oczyszczalnie przydomowe: – 3
– posesja niezamieszkała – 18
– posesja podłączona do kanalizacji – 39
– wysłane pisma do właścicieli posesji – 11

Ponadto w 53 przypadkach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości przekazano sprawy  Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska celem podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn nieprawidłowości. Ponadto Strażnicy uczestniczyli w 63 kontrolach prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, które miały miejsce na ulicy Kamiennej, Nowej, Sadowej, Kołłątaja, Bliskiej, Czystej, Langiewicza, Krasińskiego, Szafera, Traugutta, Modrzewiowej, Heweliusza, Sosnowej,  Biała Góra, Jodłowej, Świerkowej, Cegielnianej, Kiczury, Śliwowej, Sierakowskiego, Wiśniowej, Głowackiego i Niecałej.

W przypadkach, gdzie stwierdzono niewielkie uchybienia zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia, po którym dokonano ponownej kontroli.

W miesiącu lipcu funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę wszystkich ogródków działkowych działających na terenie naszego miasta. Kontrolowane były złożone deklaracje, wyposażenie ogródka działkowego w odpowiednią ilość pojemników na odpady jak i również jak jest prowadzona gospodarka odpadami tj. czy są w sposób prawidłowy gromadzone.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonywali również kontrole nieruchomości pod kątem wypalania odpadów niedozwolonych na terenie nieruchomości oraz w piecach centralnego ogrzewania. Kontrole odbywały się na podstawie zgłoszeń, oraz na podstawie obserwacji strażników podczas rutynowych patroli. Łącznie przeprowadzono 29 takich kontroli (99*). W wyniku tych działań nałożony został 1 (3*) mandat karny oraz w 1 przypadku sporządzono notatkę urzędową z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego, ponadto zastosowano kilka pouczeń.

W roku 2015 zostało przeprowadzonych 251 (142*) kontrole posesji pod kątem ich ustawowego oznakowania. Większość z kontrolowanych posesji posiadała prawidłowe oznakowania, zaledwie w 18 (7*) przypadkach zastosowano pouczenie związane również z ponowną kontrolą tej posesji, we wszystkich przypadkach zaniedbania zostały usunięte i posesja właściwie oznakowana.

III. Zwierzęta w naszym mieście

W 2015 roku podjętych zostało 220 (279*) interwencji które dotyczyły spraw związanych z utrzymaniem zwierząt. W przypadkach  których właściciele psów nie zachowali należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu w myśl przepisów kodeksu wykroczeń, funkcjonariusze nałożyli 11 (7*) mandatów karnych. Właściciele czworonogów którzy nie stosowali się do zapisów uchwały Rady Miasta dotyczących wymogów utrzymania zwierząt tj., konieczności sprzątania po psie, obowiązku wyprowadzania psa na smyczy, dbania o bezpieczeństwo osób postronnych oraz zakazu chowu  zwierząt gospodarskich w 9 (4*) przypadkach zostali ukarani mandatami karnymi oraz 3 sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Sanoku.

Patrole Straży Miejskiej interweniowały również w przypadkach „bezpańskich psów”, w roku 2015 wyłapano łącznie 32 (49*) psy w tym, strażnicy złapali i umieścili 13 (21*) psów w boksach należących do Sanockiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a 19 (33*) psów zostało wyłapanych wspólnie z lekarzem weterynarii i przewiezionych do schroniska dla zwierząt w Lesku.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali również w przypadkach pozostawienia, porzucenia małych kotów. Pod popiekę STONZ przekazano 4 koty, natomiast 3 zostały zabrane przez lekarza weterynarii i przewiezione do schroniska w Lesku. Podczas przeprowadzanych czynności, zwracano również uwagę na ewentualne zaniedbania w zakresie powszechnego obowiązku szczepień psów oraz warunków bytowych zwierzęcia. Wśród wszystkich interwencji jakie wpłynęły do Straży Miejskiej bywały również takie które dotyczyły ptaków, saren, lisów, szczurów i owadów. W takich przypadkach funkcjonariusze podejmując interwencję korzystali z pomocy, w szczególności lekarza weterynarii ze schroniska dla zwierząt w Lesku oraz lekarzy Powiatowego Inspektora Weterynarii w Sanoku. Straż Miejska odbierała również zgłoszenia dotyczące rannych zwierząt (kilka przypadków rannych saren w Parku Miejskim i ogródków działkowych) oraz martwych które najczęściej ginęły pod kołami pojazdów.

IV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Jak wynika z ilości zgłoszeń, sprawy związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych są bardzo ważne dla mieszkańców i stanowią dużą uciążliwość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Działania te obejmują kontrolę miejsc w których dochodzi do częstego spożywania alkoholu jak i jego sprzedaży.

W wyniku działań podjętych przez patrole straży miejskiej, w związku z ujawnieniem wykroczeń obejmujących zagadnienia związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, nałożono 125  (156*) mandatów karnych oraz skierowano 27 (51*) wniosków o ukaranie do Sądu, udzielono również 367 (398*) pouczeń. Sprawy, które wykraczały poza uprawnienia Straży Miejskiej zostały przekazane innym organom
i instytucjom tj. Policja, Placówki Wychowawcze, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w przypadkach, gdy osoby swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób, były przewożone do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku celem osadzenia do czasu wytrzeźwienia bądź przewożone do miejsca ich zamieszkania. W 2015 roku w stosunku do takich osób Straż Miejska interweniowała 56 (76*) razy w tym 13 (12*) osób osadzono w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych, a 40 (64*) przekazano pod opiekę domowników.

Pomocą w zakresie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jest również współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W minionym roku Straż Miejska dzięki współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zakupione zostało urządzenie AlcoBlow® które umożliwia wykonanie testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Szczególnie duże zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz osób czasowo przebywającym na terenie miasta obserwuje się w okresach świąt, przy okazji długich weekendów jak i również w czasie wakacyjnych urlopów.

V. Pomoc osobom bezdomnym

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili wzmożone i cykliczne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Weryfikowane były te, w których bezdomni przebywali w poprzednim okresie,  ale i również ustalano kilka nowych lokalizacji np, pustostan na ul. Bema. Działania te skupiały się na problemie ludzi wykluczonych społecznie, pozbawionych własnego mieszkania, dotkniętych chorobami, którzy adaptowali na prowizoryczne „mieszkania” pustostany, wnęki budynków. Strażnicy miejscy patrolując i kontrolując miejsca przebywania osób bezdomnych, w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, podejmowali działania mające na celu doprowadzenie osoby bezdomnej do Domu Inwalidy Bezdomnego św. Brata Alberta. W wyniku tych działań umieszczono tam  6 (8*) osób, należy tutaj zaznaczyć, że aby osoba taka mogła być przewieziona do schroniska musi wyrazić na to zgodę, niestety bardzo często patrol spotykał się z odmową. Osoby takie były rozpytywane, czy nie potrzebują pomocy medycznej, ustalane były ich dane osobowe. W czasie dużych mrozów każdego dnia strażnicy miejscy patrolowali kilkadziesiąt miejsc tj. klatki schodowe i piwnice budynków, pustostany, tereny nad Sanem, Park Miejski, w których przebywali bezdomni, aby udzielić im jak najlepszej pomocy. Każde zgłoszenie o osobie bezdomnej, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, to sytuacja potencjalnie bezpośrednio zagrażająca życiu i zdrowiu tych osób, dlatego też zgłoszenia takie należy traktować priorytetowo.

VI. Profilaktyka oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej

Celem prowadzonych przez straż miejską działań edukacyjnych jest ograniczenie zjawisk negatywnych z udziałem dzieci i młodzieży zarówno na terenie placówek oświatowych, jak i poza nimi. Programy edukacyjne realizowane przez Straż Miejską w Sanoku w okresie styczeń – grudzień 2015 r. adresowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Proponowane zagadnienia były odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli uwzględniające jednocześnie nowe zjawiska pojawiające się w otaczającej rzeczywistości. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej za przestępstwa i wykroczenia. Na zajęciach omówione zostały również zagadnienia dotyczące negatywnych skutków zażywania środków odurzających, narkotyków, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. W szkołach podstawowych i przedszkolnych,  przeprowadzono zajęcia podczas których przybliżono dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą kontakty z osobami obcymi. Omówiono schematy działania w przypadku zagubienia się oraz zachowania w innych sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych jak np.: zachowania zasad bezpieczeństwa w lesie, nad wodą oraz ze zwierzętami. W minionym roku Straż Miejska podjęła współprace z Ośrodkiem Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie S.O.S. Lesko, z którym realizowane były zajęcia pod hasłem  „Agresji i przemoc rówieśnicza- trening asertywnych zachowań”. Początkiem roku szkolonego tak jak cyklicznie w latach poprzednich zorganizowane były zajęcia profilaktyczne dla młodzieży Bursy Szkolnej w Sanoku przy ul. Szopena.

Patrole straży miejskiej obejmowały stałym nadzorem tereny szkół oraz placówek oświatowych, kontrole były prowadzone zarówno w godzinach pracy szkoły pod kątem bezpieczeństwa jak i w godzinach wieczorno-nocnych pod kątem zanieczyszczania terenu, niszczenia mienia i spożywania alkoholu.

W okresie od września do czerwca prowadzone są cykliczne działania pod hasłem „Wagarowicz”. Celem tych działań jest zapobieganie zjawisku uchylania się od obowiązku szkolnego. W przypadku kiedy patrol ujawnił, że uczeń „wagaruje” kontaktował się ze szkołą do której uczęszcza i odprowadzał taką osobę do placówki oświatowej. W przypadku osoby pełnoletniej interwencja kończyła się przekazaniem informacji do sekretariatu szkoły.

W okresie wakacyjnym straż miejska bierze udział w zabezpieczeniu porządku i spokoju publicznego podczas zajęć organizowanych w ramach programu „Wychowawca Podwórkowy” oraz prowadzonej przez straż miejską akcji „Bezpieczne Wakacje”. Zadania te były realizowane poprzez patrolowanie terenów placówek oświatowych, boisk szkolnych, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych. Na tych terenach strażnicy podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającej tam czas.

VIII. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bardzo częstą przyczyną podejmowania przez strażników interwencji były zgłoszenia o  nieprawidłowym  parkowaniu pojazdów wbrew przepisom ruchu drogowego, na przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych, jazda wzdłuż po chodnikach. Funkcjonariusze ujawnili 1347 (1645*) tego typu wykroczeń które zakończono postępowaniem mandatowym w 102 (147*) przypadkach, skierowaniem 39 (47*) wniosków o ukaranie do sądu przeciwko kierującym. Środek wychowawczy w postaci pouczenia zastosowano w stosunku do 698 (727*) kierowców. W związku z ujawnieniem wykroczenia przez kierującego pojazdem wystawionych zostało 867 (1349*)  wezwań do stawiennictwa.

W ostatnim czasie w naszym mieście można spotkać coraz więcej porzuconych pojazdów, których właściciele z różnych powodów zaprzestali ich użytkowania. Samochody te zalegają na parkingach, przy ulicach szpecąc swoim wyglądem otoczenie, zajmują cenne miejsca parkingowe jak i również uniemożliwiają porządkowanie tych miejsc przez służby komunalne. Ich stan techniczny bardzo często stwarza zagrożenie dla bawiących się w pobliżu dzieci. W roku 2015 ujawniono 9 (4*) takich pojazdów których stan wskazywał na to, iż są nieużywane. Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin na ich usunięcie. Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń i usunęli pojazdy. W trzech  przypadkach właściciele nie zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony.

Ponadto zgodnie z art. 130a pkt. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2 przypadkach zastosowano urządzenie blokujące koło z powodu pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie było to zabronione.

Strażnicy reagowali również w stosunku do kierowców którzy chcąc uniknąć opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania, zatrzymywali swe pojazdy w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. tereny zielone, parkingi należące do spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenach wyłączonych z ruchu samochodowego. Pod koniec roku 2015 jak i również obecnie duża ilość interwencji spowodowana jest nieuprawnionym korzystaniem z parkingów należących do Spółdzielni Mieszkaniowych, szczególnie na osiedlu Błonie.

IX. Monitorowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

Monitoring newralgicznych punktów miasta jest nieocenioną pomocą w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Obserwowany obraz z  monitoringu wspiera patrole podczas codziennej pracy, może przyczyniać się w zapobieżeniu niszczenia mienia, natomiast zapis z kamer może być nieocenionym dowodem  i pomocą w ustaleniu sprawców czynu zabronionego.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w dyspozycji naszej jednostki było 70 kamer umożliwiających monitoring terenów przy pl. św. Michała, ul. Grzegorza, ul. Piłsudskiego, ul. Mickiewicza, ul. Łaziennej oraz terenów administrowanych przez Sanocką Spółdzielnie Mieszkaniową oraz Spółdzielnie Mieszkaniową Śródmieście na osiedlu Błonie, Wójtostwo i Śródmieście.  Znacząca część kamer stanowi własność w/w Spółdzielni Mieszkaniowych. Miejskie kamery usytuowane w Śródmieściu są to kamery umożliwiające nagrywanie obrazu zdarzeń w wysokiej jakości, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania monitoringu oraz jego pełne wykorzystanie. Zapisany materiał z monitoringu bardzo często jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  w Sanoku.

W styczniu 2016 r. monitoring miejski został  rozbudowany o 12 kolejnych kamer które są zamontowane na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja/ Kościuszki – 3 szt., Kościuszki/ Mickiewicza 3 szt., na Rynku 3 szt., na osiedlu Błonie budynek przychodni – 2 szt., ogródek jordanowski przy ul. Żydowskiej 1 szt.

X. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sanoku

Realizując zadania wynikające z Porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w 2015 roku zrealizowano 96 wspólnych patroli, w tym 52 patroli z Wydziałem Prewencji oraz 44 patrole z Wydziałem Ruchu Drogowego.

W 2015 roku z Wydziałem Prewencji realizowano głównie patrole w soboty w godzinach nocnych, natomiast w środy realizowane były patrole z Wydziałem Ruchu Drogowego ukierunkowane głównie na bezpieczeństwo ruchu pieszych w rejonie targowisk miejskich. W ramach współpracy Dyżurny Straży Miejskiej utrzymuje łączność z dyżurnym KPP w Sanoku, co ma na celu wzajemną wymianę informacji dotyczącą podejmowanych interwencji oraz zagrożeń. W 2015 roku zostało przekazanych i zrealizowanych przez patrole Straży Miejskiej 155 zgłoszeń od Dyżurnego KPP Sanok. Dyżurny Straży Miejskiej przekazał natomiast do dyżurnego policji 29 zgłoszeń. Wspólnie z funkcjonariuszami KPP Sanok zabezpieczany jest spokój i porządek podczas imprez, zawodów sportowych, uroczystości, zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie naszego miasta. Współpraca pomiędzy Strażą Miejską a Policją to również szkolenia w których biorą udział funkcjonariusze obu formacji. W roku 2015 przeprowadzone zostały szkolenia dla osób pełniących funkcję oskarżycieli publicznych i prowadzących czynności wyjaśniające przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

XI. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta

Straż Miejska ściśle współpracuje z Wydziałami Urzędu Miasta w Sanoku. Dla potrzeb Urzędu zostało przeprowadzonych  96 konwojów dokumentów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej  83 razy asystowali przy czynnościach urzędowych prowadzonych przez instytucje działające na terenie miasta, między innymi przy czynnościach lokalowych, sanitarno-porządkowych, meldunkowych.

Na potrzeby Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej ustalono miejsca zamieszkania 8 osób niewypełniających obowiązków nauki młodzieży w wieku 16-18 lat. Dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w roku 2015 Straż Miejska ustaliła dane  915 właścicieli pojazdów którzy uchylali się od opłaty związanej z parkowaniem w Strefie Płatnego Parkowania. Ponadto Straż Miejska dostarczyła korespondencję dla potrzeb własnych   87 razy oraz dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta 35 przesyłek.

Straż Miejska jest zobowiązana do informowania odpowiednich służb o stwierdzonych nieprawidłowościach, dlatego do właściwych wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych czy innych instytucji ogółem przekazano 137 (104*) spraw dotyczących między innymi nieprawidłowego oznakowania drogi, uszkodzenia znaku drogowego, uszkodzenia nawierzchni, koniczności zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych, awarii sygnalizacji świetlnej.

XII. Zabezpieczenie imprez organizowanych na terenie miasta

W 2015 roku strażnicy pełnili służbę zabezpieczając imprezy masowe i Uroczystości Państwowe i Kościelne odbywające się w na terenie miasta.

Do najważniejszych należały: Procesja Prawosławnego Święta Chrzęstu Pańskiego, VII Młodzieżowa Parada Niepodległości, Święto Flagi i Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Juwenalia Sanockie, Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży, Procesja Bożego Ciała, 1 Bieg o puchar Prezesa „Pass-Pol” , Koncert zespołu IRA, Jarmark na Rynku, pogrzeb oo. Andrzeja Deptucha, Bieg „Sokoli”, Uroczystości Odzyskania Niepodległości, Wigilia na Sanockim Rynku oraz zgromadzenia publiczne.

Podczas Wyborów na Urząd Prezydenta, wrześniowego Referendum oraz Wybory Parlamentarne  Straży Miejskiej w Sanoku, patrolowała tereny przyległe do lokali wyborczych przed ewentualnymi przypadkami łamania ciszy wyborczej, niszczenia czy zaklejania obwieszczeń plakatami agitującymi.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej jak co roku brali też aktywny udział w zabezpieczaniu akcji „Znicz” wskazując kierowcom odwiedzającym groby swoich bliskich miejsce do zaparkowania pojazdów, zapewniali płynny ruch na parkingach, bez czego dochodziłoby do całkowitego zakorkowania parkingów, a w efekcie do „paraliżu” komunikacyjnego. W okresie kilku dni przez dniem Wszystkich Świętych były prowadzone wspólne patrole z funkcjonariuszami policji na cmentarzu centralnym oraz południowym pod kątem zapobiegania kradzieży, dewastacji itp. wykroczeniom czy przestępstwom.

Główne cele w działalności Straży Miejskiej w Sanoku na rok 2016:

1. Zwiększanie swojej obecności i aktywności w miejscach wytypowanych poprzez konsultacje z radami dzielnic, mieszkańcami.
2. Stałe rozwijanie kontaktów ze społecznością lokalną, szczególnie z radami dzielnic, stowarzyszeniami, itd. (regularne spotkania, wymiana informacji, maksymalna pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów).
3. Eliminowanie dzikich wysypisk związanych z nieprawidłowym gromadzeniem i usuwaniem odpadów.
4. Egzekwowanie od właścicieli nieruchomości utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

(*) dane porównawcze za 2014 r.
foto: archiwum Esanok.pl

21-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)