REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ SESJA W MIEŚCIE: O lokalnym transporcie i Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

SANOK / PODKARPACIE.  25. Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji, odbędzie się w najbliższy czwartek (20 października). Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad.

sesja

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty prolongacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” przygotowywanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka (aktualizacja, październik 2016r.), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1165/14 o pow. 0,0024 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1165/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 291,71m2 stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka usytuowanego w budynku przy ul. Bema 3 w Sanoku dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00068258/7 wraz z udziałem 1622/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działek nr 21/50 i 21/52 o łącznej pow. 0,1134 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Prochaski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 o pow. 0,0274ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Lwowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1377 o pow. 0,0409 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Zagumnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Miasta i Gminy Zagórz, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Wojskowa Komendę Uzupełnień, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
29. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2015.
30. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2015.
31. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2015.
32. Interpelacje.
33. Wolne wnioski i zapytania.
34. Zamknięcie obrad sesji.

20-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)