REKLAMA
REKLAMA

Zagłosuj na Sanok! Bądźmy Liderami Ekonomii Społecznej

SANOK / PODKARPACIE. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłosił konkurs pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”. Gmina Miasta Sanoka przeszła pozytywną weryfikację i tym samym została nominowana w Kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie.

GŁOSOWANIE             

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”. Zgłoszone w tej kategorii są jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”. Zgłoszone w tej kategorii są wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna). Rekomendowane są osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Limit oddanych głosów (klików) wynosi 1 z jednego adresu IP w ciągu trwania konkursu, tj. do dnia 10 października 2016 r. Lista laureatów i wyróżnionych została umieszczona na stronie TUTAJ. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów oddana w trakcie głosowania internetowego.

Dlaczego Gmina Miasta Sanoka ma zostać Liderem ekonomii społecznej?

 • co roku przyznaje wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W 2015 roku Gmina przyznała dotacje w łącznej kwocie 192.000 zł dla 20 organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, a także wydatkowała 52.650 zł dotacji dla 15 organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 4.000 zł dla 1 organizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • od 2015 r. corocznie organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności oraz pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia;
 • ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Przemyskiej m.in. organizując Dzień Dziecka, Paraolimpiady Wojewódzkie, Wigilie dla bezdomnych;
 • była jednym z ogniw powołania w 2016 r. klastra „Kulturalny Sanok”, którego celem jest rozwój działalności kulturalnej i turystycznej w Sanoku, poprzez współpracę środowisk związanych z kulturą, biznesem turystycznym oraz lokalnych samorządów;
 • wspiera zakłady pracy chronionej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Sanoku;
 • pozafinansowo współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej w formach:
  – doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej,
  – konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji,
  – udostępnianie i remont lokali w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,
  – udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych,
  – popularyzowanie działalności organizacji w mediach, na stronach internetowych,
  – wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne,
  – wspieranie działalności statutowej organizacji,
  – inicjowanie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  – współorganizowanie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (w tym wolontariatu),
  – promowanie zdrowego stylu życia,
  – wzbogacanie życia kulturalnego Sanoka poprzez projekty artystyczne (festiwale, konkursy i warsztaty) wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy.

GŁOSOWANIE

 

 

Gmina Miasta Sanoka jest bardzo ważnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Współpraca odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Sanockie Lato Podwórkowe

Sanockie Lato Podwórkowe

Mikołajki na lodzie

Mikołajki na lodzie

Wigilijne spotkanie na sanockim rynku

Wigilijne spotkanie na sanockim rynku

Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych

Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych

źródło: MOPS Sanok 

UM Sanok

23-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)