REKLAMA
REKLAMA

28 GRUDNIA / SESJE W ZAGÓRZU: Radni pochylą się nad budżetem na 2018 rok

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na 28 grudnia zaplanowano dwie sesje Rady Miejskiej w Zagórzu. Podczas jednej z nich radni pochylą się nad projektem budżetu na rok 2018. Zobacz porządki obrad.

Na dzień 28 grudnia (czwartek) 2017 r. 48. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w mieście Zagórz /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie przystąpienia przez Gminę Zagórz –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu do realizacji projektu pt. „Nowa struktura MGOPS w Zagórz-efektywna pomoc”, złożonego w ramach konkursu nr POWER.02.05.00-IP.03-00-012/17, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie przystąpienia przez Gminę Zagórz –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu do realizacji projektu pt. Wyrównywanie szans na lepsze jutro-utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Zagórz”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych /DRUK Nr5/,
6) w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zagórz na lata 2018-2022 /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórz /DRUK Nr 7/,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 10,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnie prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2025 /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Zagórz, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 /DRUK Nr 12/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.


foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

Na dzień 28 grudnia (czwartek) 2017 r. 49. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok.

4. Odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych.

5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych.

7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok.

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 1/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2018 – 2025 /DRUK Nr 2/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego /DRUK Nr 3/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie /DRUK Nr 4/.

12. Zamknięcie sesji.

27-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)