REKLAMA
REKLAMA

28 GRUDNIA / SESJE W ZAGÓRZU: Radni pochylą się nad budżetem na 2018 rok

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na 28 grudnia zaplanowano dwie sesje Rady Miejskiej w Zagórzu. Podczas jednej z nich radni pochylą się nad projektem budżetu na rok 2018. Zobacz porządki obrad.

Na dzień 28 grudnia (czwartek) 2017 r. 48. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w mieście Zagórz /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie przystąpienia przez Gminę Zagórz –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu do realizacji projektu pt. „Nowa struktura MGOPS w Zagórz-efektywna pomoc”, złożonego w ramach konkursu nr POWER.02.05.00-IP.03-00-012/17, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie przystąpienia przez Gminę Zagórz –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu do realizacji projektu pt. Wyrównywanie szans na lepsze jutro-utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Zagórz”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych /DRUK Nr 4/,
5) w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych /DRUK Nr5/,
6) w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zagórz na lata 2018-2022 /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórz /DRUK Nr 7/,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 10,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnie prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2025 /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Zagórz, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 /DRUK Nr 12/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.


foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

Na dzień 28 grudnia (czwartek) 2017 r. 49. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok.

4. Odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych.

5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych.

7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok.

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 1/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2018 – 2025 /DRUK Nr 2/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego /DRUK Nr 3/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie /DRUK Nr 4/.

12. Zamknięcie sesji.

27-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)