REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Projekty w sanockim urzędzie pracy oraz zmiany w tegorocznym budżecie podczas sesji w powiecie (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

DZISIAJ: Projekty w sanockim urzędzie pracy oraz zmiany w tegorocznym budżecie podczas sesji w powiecie (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy poniedziałek 30 stycznia zaplanowano sesję rady powiatu. Radni pochylą się między innymi nad uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w nowych projektach oraz zmianach w tegorocznym budżecie. 

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

Zobacz porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z MCXIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (fil)” —projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Podkarpackiego 2014- 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7 2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (111)”- projekty pozakonkursowe, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe”: Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 228.272 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.000 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 146.896 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2017.
14. Informacja na temat rocznej działalności Klastra Przemysłowo-Naukowego Ziemia Sanocka.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad sesji.

powiat

30-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)