REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA / POWIAT SANOK: Głosowanie nad absolutorium bez dyskusji. Cisza przed burzą?

SANOK / PODKARPACIE. 13 glosami za, przy dwóch przeciwnych i 5 wstrzymującymi się, Zarząd Powiatu Sanockiego otrzymał absolutorium. To o 2 głosy więcej niż koalicja miała pierwotnie szabel. Wszystko wskazuje na to, że opozycja topnieje, a koalicja rośnie w siłę.

Dorota Mękarska

Wczorajsza sesja (13 bm.) absolutoryjna nie przypominała tego typu wydarzeń. Zwykle udzielenie absolutorium czy to zarządowi, prezydentowi, burmistrzowi, czy wójtowi budzi niemałe emocje. Nawet gdy rada jest jednomyślna sesja absolutoryjna jest okazją do pochwalenia się osiągnięciami i wynikami.

Wczoraj żadnego puszenia się, ani krytyki nie było. Przedłożono radzie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sanockiego za 2016 rok, oraz informację o stanie mienia, sprawozdanie finansowe za rok 2016, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu za rok 2016 i opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu i sprawozdań finansowych. Informacje były bardzo obszerne, ale żadnej dyskusji nie wzbudziły.

Dochody zrealizowano na ponad 100 %, wydatki mniej

Natomiast realizacja budżetu w wielkim skrócie przedstawia się następująco: zaplanowane dochody na 2016 rok wynosiły 85 mln zł, natomiast ich realizacja to 85,4 mln zł, co stanowi 100,37% założonego planu. Wydatki budżetowe planowane były na poziomie 82,1 mln zł, z czego wyasygnowano 77,2 mln zł, co daje 94,3% planu. Wynikło to z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych w całości: w tym przebudowy drogi powiatowej Sanok-Bukowsko, budowy chodnika w Sanoczku, przebudowy drogi powiatowej Krzemienna-Raczkowa -Jurowce. Nie został też zrealizowany plan na realizację zadań związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz na projekty unijne (CIS Nowe Perspektywy i Program Erasmus+ w szkołach powiatu sanockiego, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie sanockim). Nie został także wykonany plan wydatków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. W związku z wdrożonymi oszczędnościami plan wydatków na Starostwo Powiatowe w Sanoku został wykonany w 90,76%.

Jeśli chodzi o zadłużenie, to za 2016 rok wyniosło ono 34,9 mln zł. Niepokojącym sygnałem jest powstanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 475,4 tys. zł, które stanowią nieprzekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych za 2016 rok.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu przez Komisje Rewizyjną radni przystąpili do glosowania. „Za” było 13 radnych, w tym również Robert Pieszczoch i Zofia Kordela-Borczyk, przeciwko dwóch radnych, w tym Sebastian Niżnik i Bogdan Struś. Pozostali członkowie opozycji wstrzymali się od głosu.

Milczenie nie zawsze jest złotem

Czy jednak brak dyskusji o wykonaniu budżetu może mieć jakieś konsekwencje? W niektórych przypadkach jest ona wymagana. Tak np. mówi rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Opolu z 2013 roku w stosunku do uchwały Rady Powiatu Kętrzyńsko-Kozielskiego, która w całości została uchylona.
„Brak merytorycznej dyskusji przed podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu, a także zarzutów wskazujących na nieprawidłowości w wykonaniu przez zarząd powiatu budżetu za 2012 r. powoduje, że uchwała rady w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest nieważna” – stwierdziło Kolegium RIO w Opolu.

Do dyskusji nikogo nie można zmusić

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie takie rozstrzygnięcia są znane. Wynikają one z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Na rozstrzygnięcia ustrojowe nakłada się jednak praktyka nadzorcza izb, które za każdym razem indywidualnie analizują dany przypadek.

W Ośrodku Zamiejscowym w Krośnie RIO w Rzeszowie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy brak merytorycznej dyskusji w punkcie dotyczącym debaty nad wykonaniem budżetu skutkuje uchyleniem uchwały, nie usłyszeliśmy.

– Kolegium rozstrzygnie, czy ta uchwała jest ważna, czy nie – informuje Edyta Gawrońska, kolegiant z RIO w Krośnie.

Radni musza zapoznać się natomiast z szeregiem dokumentów dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia, sprawozdania finansowego, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego danego zarządu powiatu, opinię właściwej komisji rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu i sprawozdań finansowych. W przypadku powiatu sanockiego wszystkie opinie były pozytywne. I to jest ważna okoliczność dla rozstrzygnięcia nadzorczego.

– Brak debaty to nie jest jedyny powód, by kwestionować uchwałę – zaznacza Edyta Gawrońska. – Jeśli radni zapoznali się z dokumentami, przewodniczący rady zarządził dyskusję, to jej brak nie skutkuje negatywnie co do uchwały dotyczącej absolutorium. Do dyskusji nikogo nie można zmusić.

15101

14-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)