REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Poszukiwani animatorzy obiektów sportowych

SANOK / PODKARPACIE. Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych: „Orlik Prusiek” oraz „Orlik Trepcza”.

I Wymagania niezbędne:

-Ukończony 18 rok życia,
-Wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne,
-Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
-Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.).

II Wymagania dodatkowe:
– Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III Zakres wykonywanych czynności:
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla:
1. dzieci i młodzieży,
2. osób dorosłych i seniorów,
3. osób niepełnosprawnych,
4. rodzin.
2. Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
6. Promocja Gminy Sanok poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik.
7. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
9. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
10. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

IV Wymagane dokumenty:
– Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
– Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
– Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

V Miejsce wykonywania pracy
– Obiekt sportowy Orlik w Trepczy;
– Obiekt sportowy Orlik w Prusieku.

VI Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie.

VII Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 21 lutego 2017r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 (II piętro, pokój 201) z dopiskiem „Animator – Orlik″.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy.

materiały nadesłane
foto: archiwum esanok.pl

14-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: