REKLAMA
REKLAMA

Konkurs na stanowisko Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta, ul. Korczaka 15, 38-500 Sanok. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom (Dz. U. z 2012 roku poz. 182), o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 roku poz. 618), i o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Do udziału w konkursie może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
– posiada wykształcenie wyższe,
– posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków kierownika,
– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
– nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 ogłoszenia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem,
9) biznes plan na trzy lata.

Jeżeli kandydat składa kopie dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 12 grudnia 2017 roku (wtorek), osobiście w biurze Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11, w sekretariacie (pokój nr 30) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika NZOZ im. św. Brata Alberta w Sanoku” (w przypadku nadania drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do biura). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe poprowadzi Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku. Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 2 dni od upływu terminu składania dokumentów. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta w Sanoku dostępne są w biurze Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok, pok. nr 30. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa (www.tpba.sanok.pl).

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę.

Ogłoszenie o konkursie – ZOBACZ 

tpba

Artykuł sponsorowany

28-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: