REKLAMA
TOMASZ PORĘBA Czesław Siekierski ZS2 GRZEGORZ BRAUN Joanna Frydrych
REKLAMA
BOGDAN RZONCA

Konkurs na stanowisko Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta, ul. Korczaka 15, 38-500 Sanok. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom (Dz. U. z 2012 roku poz. 182), o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 roku poz. 618), i o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Do udziału w konkursie może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
– posiada wykształcenie wyższe,
– posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków kierownika,
– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
– nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 ogłoszenia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem,
9) biznes plan na trzy lata.

Jeżeli kandydat składa kopie dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 12 grudnia 2017 roku (wtorek), osobiście w biurze Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11, w sekretariacie (pokój nr 30) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika NZOZ im. św. Brata Alberta w Sanoku” (w przypadku nadania drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do biura). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe poprowadzi Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku. Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 2 dni od upływu terminu składania dokumentów. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta w Sanoku dostępne są w biurze Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok, pok. nr 30. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa (www.tpba.sanok.pl).

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę.

Ogłoszenie o konkursie – ZOBACZ 

tpba

Artykuł sponsorowany

28-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: