REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Akcja rewitalizacja! Zgłoś swój projekt

SANOK / PODKARPACIE. Zgłoś obiekt idealny do rewitalizacji i przyczyń się do poprawy jakości życia w Mieście Sanok. Wypełnione formularze można składać do 13 lutego 2017 roku. 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Na obecnym etapie trwają prace nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Planowany termin opublikowania projektu dokumentu to 20 lutego 2017 roku.

Zainteresowanych zachęcamy do składania propozycji zadań poprzez wypełnianie formularza.

Szczególnie prosimy o wskazanie projektów, które będą służyły rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczących:

 • przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
  • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
 • działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 • zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 • modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze).
 • projektów „miękkich” skierowanych do społeczności lokalnej np.:
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują tereny kryzysowe, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć do biura podawczego tut. Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres rozwoj@um.sanok.pl. W tytule prosimy podać: Zgłoszenie Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Osoby do kontaktu:

Gabriela Kondyjowska tel. (13) 46-52-867
Agnieszka Kopańska tel. (32) 326-78-17

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przewidujemy w drugiej połowie lutego, o czym informować będziemy na bieżąco. Zachęcamy do współtworzenia programu rewitalizacji i wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w Mieście Sanok.

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” dokument współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

g

fot. Artur Mycio – timelapse

UM Sanok

27-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)