REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka w roku szkolnym 2017/2018: Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych odbywał się będą w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59).

I. Rekrutacja do Samorządowych Przedszkoli Publicznych i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Miasta Sanoka

W postępowania rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Sanoka. 6-latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego.

Termin składania deklaracji od 28 marca do 3 kwietnia 2017 r.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka, ubiegających się po raz pierwszy do Samorządowego Przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej rozpocznie się 4 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od 4 do 14 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe terminy naboru dla dzieci biorących udział w po raz pierwszy w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka.

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach będą mogły zostać przyjęte do sanockich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jeśli palcówki dysponowały będą nadal wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające zostało zaplanowane od 9 do 21 czerwca 2017 r.

Kryteria rekrutacji
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXII/295/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

II. Rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych Gminy Miasta Sanoka

Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych trwały będą od 3 do 14 kwietnia 2017 r. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej w formie papierowej lub elektronicznej

Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Zgodnie z ustawą o prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 19 do 28 kwietnia 2017 r. oraz od 9 do 21 czerwca 2017 r., w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas I określa Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka.

Wzory wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępne są w danej szkole w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

III. Rekrutacja do nowo powstałych Szkół Podstawowych Nr 8 i Nr 9 przekształconych z dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 4

Nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do klasy I prowadzony będzie według zasad, terminów i kryteriów określonych w punkcie drugim.

Rekrutacja uczniów do klasy IV i VII odbywać się będzie zgodnie z zapisem art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjum mogą przejąć część uczniów sąsiedniej szkoły do klasy IV i VII na wniosek rodziców tych uczniów.

Wnioski uczniów z klas III i VI deklarujących chęć zmiany szkoły od 1 września 2017 r. należy składać w terminie od 3 do 14 kwietnia 2017 r.

Wzory wniosków dostępne są w wybranych szkołach podstawowych Nr 8 i Nr 9.

Istnieje również możliwość wskazania z urzędu przez organ prowadzący wybranej, całej klasie III i VI nowego miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

z up. burmistrza
z-ca burmistrza
Stanisław Chęć

zdjęcie poglądowe

zdjęcie poglądowe

03-04-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)