REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: O sieci szkół, przedszkolach i drogach gminnych na najbliższej sesji

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na poniedziałek 6 lutego zaplanowano kolejną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Początek obrad o godzinie 8.30.

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (DRUK Nr 1/,
2) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórz oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę /DRUK Nr 2/,
3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe /DRUK Nr 3/,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021/ DRUK Nr 4/,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /DRUK Nr 5/,
6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 /DRUK Nr 6/, 7) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (DRUK Nr 7/,
8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (DRUK Nr 8/,
9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (DRUK Nr 9/, 10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2017 rok /DRUK Nr 10/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Gminy Zagórz dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY ZAGÓRZ — I”.

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

clipboard08

06-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)