REKLAMA
REKLAMA

Areszt Śledczy w Sanoku znika z miasta. Zostanie zlikwidowany do końca marca

SANOK / PODKARPACIE. Decyzja o likwidacji Aresztu Śledczego w Sanoku zapadła na szczeblu ministerialnym. To krok na drodze reformy więziennictwa, w ramach której zniknie 23 małe i wyeksploatowane placówki penitencjarne.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości sanocki areszt śledczy przestanie istnieć z dniem 31 marca. Aktualnie w placówce przebywa 138 osadzonych. Trafią oni do innych zakładów. Podobnie sytuacja wygląda odnośnie pracowników aresztu. 76 osób, pracujących jako funkcjonariusze oraz w pionie cywilnym, zostanie przeniesionych do innych jednostek penitencjarnych.

areszt2

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.
Poz. 63
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Sanoku

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452)
zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,
38-500 Sanok, województwo podkarpackie, zwany dalej „Aresztem”, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie,
zwanemu dalej „Dyrektorem Okręgowym”.
2. Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)).
3. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.
§ 2. Mienie ruchome Aresztu zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu zostanie określone w odrębnej
decyzji.
§ 3.1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one fi nansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział
755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2. Dokumentacja fi nansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym
archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76, 35-322 Rzeszów,
województwo podkarpackie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
§ 4. Nadzór merytoryczny, fi nansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

19-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)