REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja budżetowa w mieście. Zobacz projekt budżetu na 2018 rok

SANOK / PODKARPACIE.  O godzinie 10:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja, podczas której radni będą głosowali nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Godzinę później zaplanowano kolejną sesję zwyczajną. Przedstawiamy porządek obrad obu sesji oraz projekt budżetu miasta na rok 2018.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2018 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2018r.,
c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu  budżetu  na 2018r.,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt budżetu na 2018 rok – pobierz pdf.Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję 48. Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania  przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Aktualizacji Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

13. Interpelacje.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

11-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: