REKLAMA
REKLAMA

MIASTO: Na sesji o projekcie „MoMiSa.Monitoring” i zmianach budżetowych

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 18 października zaplanowano kolejną sesję miejską. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji mikroprojektu poświęconego promocji dziedzictwa kulturowego, przygotowywanego w partnerstwie z miastem Wynohradiw, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -Ukraina 2014 -2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „MoMiSa.Monitoring Miasta Sanoka” przygotowywanego w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, z ewentualnym podjęciem
uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Sanockiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/170 o pow. 0,4552 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/4 o pow. 0,3330 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 813/2 o pow. 0,3153 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 580/2 o pow. 0,0250 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2544 o pow. 0,0817 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości o pow. 1,2000 ha stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/3 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sanoka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2018-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka do organu regulującego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad sesji.

18-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: