REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Dwie sesje w mieście – absolutoryjna i zwyczajna. Sprawdź porządki obrad

SANOK / PODKARPACIE. Sesja absolutoryjna odbędzie się 26 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2017.
7. Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8. Odczytanie uchwały RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka  z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Kolejna sesja odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/3 o pow. 0,1307 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2324/10 o pow. 0,0196 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3378 o pow. 0,0922 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 913/11 o pow. 0,0241 ha wraz z prawem własności nawierzchni asfaltowej znajdującej się na gruncie oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Energetyka S.A oraz jej następców prawnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: UM Sanok

25-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook