REKLAMA
REKLAMA

Sesja w mieście. Sprawy opłat za wodę i ścieki oraz emisji obligacji

SANOK / PODKARPACIE. 19 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 odbędzie się III Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych sesji.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr XXXIX/339/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.07.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.01.2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zabezpieczenia środków na realizacje zadania ”Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a droga krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obręb Wójtostwo oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 394/43 o pow. 0,0102 ha oraz nr 494/1 o pow. 0,0041 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obręb Wójtostwo oznaczonej jako działka nr 261/2 o pow. 0,0024 ha na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 261/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku oznaczone jako działki nr 348 i 597/1 obręb Wójtostwo oraz nr 1295, 1545/1,1545/2,1545/3,1547/4,1662,1650/6,1650/8,1730,3366 obręb Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 483 służebnością gruntową podlegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 472/1 położonej w Sanoku obręb Śródmieście, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

18-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)