REKLAMA
REKLAMA

W czwartek sesja w powiecie. Publikujemy porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. W dniu 22 lutego 2018r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 50. sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2018 –2020”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie
sanockim (IV)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Druga szansa” –projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –projekty konkursowe.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa twoją szansą na zatrudnienie” w partnerstwie z
Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38- 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe” oraz przyjęcie przez PUP w Sanoku zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji tego projektu w formie wkładu pieniężnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 r. (kwota 2.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 r. (kwota 7.380 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 139.477 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 25.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku Nr XIV/156/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXVI/332/2012 z dnia 24 września 2012r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Sanockiego Nr XLV/345/2017 z dnia 25 września 2017r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Sanockim.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2018.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia.

25. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

21-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)