REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja w mieście. Publikujemy porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję 49. Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 20.02.2018r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sanoka do realizacji zadania pod nazwą „Przygotowanie terenu pod inwestycję pn. Budowa Zakładu Karnego typu Zamkniętego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2017-2018 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 909/4 o pow. 0,0133 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z fontann miejskich usytuowanych na Placu Św. Michała, Placu Rynek oraz Placu Miast Partnerskich w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka publicznych przedszkolach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w  Sanoku im. Synów Ziemi Sanockiej , ul. 3 Maja 1/1 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie SAMURAJ SANOK ul. Szopena 1 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka dla ks. dr. Andrzeja Skiby, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka dla Pani Krystyny Chowaniec, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Przedstawienie informacji dot. projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

img_0050

foto: archiwum Esanok.pl

20-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: