REKLAMA
REKLAMA

Pismo starosty sanockiego dotyczące zatrudnienia dyrektora szpitala

SANOK / PODKARPACIE. Podczas ostatniej sesji powiatu debatowano nad sprawą odejścia dyrektora szpitala na emeryturę i jego ponownego zatrudnienia jako pełniącego obowiązki. Radni nie na wszystkie pytania otrzymali odpowiedzi. Na część odpowiedź padła niepełna. Starosta sanocki Stanisław Chęć wystosował w związku z tym pismo, które publikujemy poniżej.W związku z licznymi niejasnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Sanoku pana Henryka Przybycienia, jakie pojawiają się w mediach i trafiają do szeroko pojętego obiegu społecznego, co może skutecznie wprowadzać w błąd opinię publiczną w odniesieniu do podstawowych faktów – jako Starosta Powiatu Sanockiego czuję się zobowiązany wyjaśnić tę sprawę mieszkańcom Powiatu Sanockiego.

Stanisław Chęć. Foto: archiwum eSanok.pl

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa SP ZOZ w Sanoku, podobnie zresztą jak większości szpitali powiatowych w Polsce, sprawiła, że podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 31 października 2019 r. radni przyjęli Program Naprawczy przedstawiony przez kierownictwo sanockiej placówki. Nad założeniami programu radni dyskutowali wcześniej dwukrotnie, spotykając się z jego autorami, którzy obszernie i kompetentnie wyjaśniali wszelkie wątpliwości. Jednak podczas wspomnianej sesji Rady Powiatu to nie Program Naprawczy stał się przedmiotem debaty, a osoba dyrektora sanockiego szpitala Henryka Przybycienia. Od pewnego czasu był on przedmiotem krytyki niektórych radnych Rady Powiatu Sanockiego, którzy domagali się odwołania go ze stanowiska pomimo trwającej do 21 września 2022 r. umowy o pracę. W zaistniałej sytuacji dyrektor Przybycień sam złożył pisemny wniosek o rozwiązanie z nim stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron z dniem 29 października 2019 r. w związku z zamiarem skorzystania z uprawnień emerytalnych. Zarząd Powiatu Sanockiego wyraził na to zgodę, ponieważ uznał ten tryb za najbardziej korzystny pod względem finansowym dla SP ZOZ w Sanoku.

Ustosunkowując się do zastrzeżeń braku opinii w tej sprawie Rady Społecznej SP ZOZ w Sanoku należy podkreślić, że Zarząd Powiatu Sanockiego nie miał obowiązku zwracać się o taką opinię. Przepis art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.) mówi, że do zadań Rady Społecznej należy m.in. „przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: (…) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem”. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, przepis ten określa jedynie kompetencje Rady Społecznej, a nie tworzy obowiązku po stronie podmiotu tworzącego, czyli w tym wypadku Zarządu Powiatu. Natomiast zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu Pracy, decyzja w przedmiocie rozwiązywania stosunku pracy za porozumieniem stron należy do stron umowy.

Po otrzymaniu decyzji ZUS przyznającej prawo do emerytury pan Henryk Przybycień otrzyma standardową odprawę emerytalną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Rozpowszechniane w mediach informacje o wypłacie odprawy półrocznej są nieprawdziwe.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Sanockiego powierzył panu Henrykowi Przybycieniowi pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ w Sanoku na czas określony, tj. od 31 października 2019 r. do dnia zatrudnienia na tym stanowisku osoby wyłonionej w drodze konkursu. Było to spowodowane koniecznością zapewnienia szpitalowi sanockiemu zarządzania w okresie przejściowym, zwłaszcza że w tym czasie rozpocznie się również realizacja wspomnianego Programu Naprawczego. Niewłaściwe byłoby pozostawienie w tak newralgicznym momencie w tak dużej placówce jak sanocki szpital tylko dwóch osób odpowiedzialnych i to na stanowiskach wicedyrektorów.

W związku z kontynuacją zatrudnienia pracodawca nie wypłacił dyrektorowi Przybycieniowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystanych 29 urlopu wypoczynkowego (7 dni zaległego urlopu za 2018 rok, 22 dni należnego za 2019 rok). Na mocy porozumienia dyrektor wykorzysta ten urlop w ramach kolejnego stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia dyrektora Przybycienia, określona umową o pracę z 31 października 2019 r., nie uległa zmianie i wynosi jak poprzednio 350% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pierwszym etapem będzie wybór przez Radę Powiatu Sanockiego składu komisji konkursowej.

Należy podkreślić, że warunkiem powodzenia działań naprawczych w sanockim szpitalu jest współdziałanie wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów oraz ich wzajemne zaufanie. Zarząd Powiatu Sanockiego podjął powyższe działania, aby poprawić atmosferę wokół SP ZOZ w Sanoku i umożliwić konieczny konsensus w sprawach kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym powiecie.

Stanisław Chęć
starosta sanocki


Poniżej zapis całej dyskusji jaka toczyła się podczas wspomnianej sesji, dotyczącej przyjęcia Planu Naprawczego Szpitala, a pośrednio dyrektora szpitala.

SZPITAL SANOK: Dyrektor na emeryturze będzie kierował placówką (VIDEO)

07-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)