REKLAMA
REKLAMA

Sesja w mieście. Łącznik do obwodnicy, sprzedaż nieruchomości (PROGRAM)

SANOK / PODKARPACIE. 26 listopada w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 20. sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Początek o godzinie 9:00. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadnia „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1213/40 o pow. 0,0092 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1140/2 o pow. 0,0468 ha oraz działka nr 1142/2 o pow. 0,0196 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej o pow. 0,4500 ha stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 35 położonej w Sanoku obr. Olchowce na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0750 ha położonej w Sanoku obr. Posada stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 2437/12 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Klub Sportowy Ekoball, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.

24. Interpelacje

25. Wolne wnioski i zapytania

26. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

25-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)