REKLAMA
REKLAMA

SPGK przejmie zimowe utrzymanie dróg i chodników?

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek sesja rady Miasta Sanoka. Jedna z uchwał zakłada powierzenie Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej określonych zadań własnych. Chodzi m.in. o utrzymanie czystości i porządku, zimowego utrzymania dróg i chodników czy zarządzania dworcem multimodalnym.

Tak zaprezentowanej uchwały nie akceptuje radny Sławmoir Miklicz. – Uchwała jest przygotowana bardzo pobieżnie. Powinniśmy jako radni otrzymać bardziej szczegółowe informację. Musimy wiedzieć, czy warto zmieniać coś, co wydaje się funkcjonuje prawidłowo. Myślę choćby o zimowym utrzymaniu chodników – stwierdza radny. 

Wydaje się, że debata w tym punkcie jest nieunikniona.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. zwołuję XXII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 19.12.2019r. o godz. 900w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ –edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref cen (stawek taryfowych ) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku określonych zadań własnych Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki komunalnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawek tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje

23. Wolne wnioski

24. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

18-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)