REKLAMA
REKLAMA

Budżet Sanoka przyjęty: – Znaczne „wyhamowanie” inwestycji

SANOK / PODKARPACIE. W sali herbowej urzędu miała dziś (16 bm.) miejsce sesja budżetowa. Radni przedstawiony projekt budżetu przyjęli. 

Budżet Sanoka na rok 2020 zakłada 177.500.166 zł dochodu. Po stronie wydatków jest to kwota 188.486.234 zł. Deficyt wyniesie więc 10.966.068 zł. „Deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji w wysokości 16.720.000 zł, w tym również na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.461.932 zł oraz wykup obligacji na kwotę 2.292.000 zł” – czytamy w uchwale budżetowej.

Udział w budżecie w najważniejszych działach prezentuje się następująco:

  • Oświata i wychowanie – 54.184.525,35 zł., tj. 28,75 % wydatków budżetowych ogółem.
  • Rodzina 47.087.266 zł., tj. 24,98 %.
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.547.630 zł., tj. 9,84 %.
  • Transport i łączność – 18.178.227,04 zł., tj. 9,64 % wydatków budżetowych ogółem. W m.in. na lokalny transport zbiorowy 5.914.940 zł, pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka 3.787.113,04 zł, remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia 8.456.174 zł.
  • Kultura fizyczna – 11.986.120 zł., tj. 6,36 %
  • Administracja publiczna 11.120.133,61 zł., tj. 5,90%.
  • Pomoc społeczna – 10.734.772 zł., tj. 5,70 %.

„Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2020 ma wynieść 89.548.014,28 zł tj. 50,40% planowanych dochodów, przy spłacie rocznej 5,7 mln zł kredytów i wykupu obligacji oraz nowym zaciągniętym zobowiązaniu w postaci wyemitowanych serii obligacji w wysokości 16,7 mln zł. (…)

Wydatki majątkowe w roku 2020 mają wynieść 15.656.601 zł, w tym w 100% finansowane mają być środkami własnymi. Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji ul. Stawiska, Sadowa, Krasińskiego, Poprzeczna przy udziale własnym w wysokości 1.773.268 zł będą realizowane w przypadku dofinansowania w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść 8,2 %, co w porównaniu do ostatnich 3 lat jest znacznym ,,wyhamowaniem” inwestycji.

Główną tego przyczyną jest z jednej strony zmniejszenie się w latach 2017-2020 tzw. nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) z ponad 8 mln zł do tzw. ,,zera plus” (195 tys. zł w 2020r.), która może być w części przeznaczana na wydatki inwestycyjne i z drugiej strony przyczyną są ograniczenia, które wynikają z kształtowania się wskaźników zadłużenia za ostatnie 3 lata i w planowanym roku budżetowym 2020. Ograniczają one w sposób jednoznaczny możliwości zaciągania (przy planowanym deficycie budżetu) nowych zobowiązań, gdyż obciążenia z samych nowych potencjalnych odsetek zwiększyłyby poziom wysokości spłacanych zobowiązań, które w latach 2021-2022 przewyższałyby wskaźnik maksymalnego zadłużenia.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta na koniec br. budżetowego pozwalać powinna na bieżące w roku 2020 regulowanie zobowiązań. Gmina Miasta Sanoka posiada tzw. zdolność kredytową, czyli zdolność do spłacania zaciągniętych zobowiązań. (…)

Działania inwestycyjne muszą zostać zdecydowanie wyhamowane, a uwaga musi zostać przekierowana na działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne w zakresie ograniczenia nie tylko wzrostu, ale wręcz zmniejszenia wydatków bieżących, począwszy od roku 2021 i w perspektywie następnych lat budżetowych. Chodzi o odtworzenie w tych latach nadwyżki operacyjnej na wyniku dotyczącym dochodów i wydatków bieżących, która pozwoliłaby zmniejszać zadłużenie poprzez spłatę kredytów i wykup obligacji. Jest to warunek konieczny, aby w roku 2023 pojawiła się możliwość zaciągnięcia ponownie nowych zobowiązań na finansowanie inwestycji, z wydłużonym terminem rozpoczęcia spłaty tych zobowiązań od roku 2027 i na lata następne ” – czytamy w dokumencie.

Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych. Przeciwko było dwie osoby. Od głosu wstrzymała się jedna osoba.

* przedstawione powyżej dane liczbowe mogą ulec „kosmetycznym” zmianom

 

16-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)