REKLAMA
REKLAMA

Poszerzenie Sanoka i budowa mostu na Sanie podczas sesji

SANOK / PODKARPACIE. W dniu 19 listopada o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku, odbędzie się 35. sesja zwyczajna Rady Miasta Sanoka. Publikujemy  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały ws warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka”.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 81/2 o pow.0,0046 ha położonej w Sanoku obr. Wójtostwo stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 83/2 i 86/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 588/26 o pow. 0,0208 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 584, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 2437/13 o pow. 0,0821 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonych jako działki nr 930, 913/19, i 1913/20 służebnością przesyłu gazu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych jako działki nr 725/2, 725/3, 725/14, 725/15, 725/16, 725/17, 725/18, 3156, 3170, 3220, 899/1, 879, 904/1, 932, 936, 937/2, 938/4, 938/6, 1292 oraz obręb Śródmieście oznaczonych jako działki nr 192 i 1536 służebnością przesyłu sieci elektroenergetycznych, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonych jako działki nr 233/66 i 344/110 przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Miasta Sanoka w sprawie zapewnienia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Lesko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały ws rozpatrzenia skarg.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały ws odwołania przewodniczącego stałej komisji Rady Miasta.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
 27. Podjęcie Apelu przez Radę Miasta Sanoka w sprawie uwzględnienia ścieżek rowerowych w koncepcji programowej budowy obwodnicy Sanoka – etap II.
 28. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 30. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 31. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przeprowadzonych wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka.
 32. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka o korzyściach dla Mieszkańców wynikających ze zmiany granic Sanoka.
 33. Informacja Burmistrza Miasta dot. planowanej budowy mostu na Sanie.
 34. Wolne wnioski i zapytania.
 35. Zamknięcie obrad sesji.

przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

foto: archiwum redakcji

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

17-11-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)