REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Kontrowersje wokół przetargu na pojazd dla SPGK (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Na naszą skrzynkę redakcyjną przesłano wiadomość zatytułowaną „Zawiadomienie o próbie dokonania wyłudzenia”. Chodzi o niedawno przeprowadzony przetarg przez SPGK na dostawę jednego używanego ciągnika siodłowego. Firma wyłoniona przez postępowanie zarzuca sanockiej spółce „próbę dokonania wyłudzenia pieniędzy i próbę doprowadzenia do dużych strat finansowych na podstawie nieprawdziwych informacji”. SPGK odpiera te oskarżenia twierdząc stanowczo, że wszelkie poczynione kroki w ramach przetargu mają oparcie w przepisach prawa i postanowieniach umowy, a wszelkie twierdzenia wykonawcy zawarte w wiadomości mają charakter bezpodstawnie oczerniający sanocką spółkę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracownika spółki Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne, w ubiegłym tygodniu sprawa została zgłoszona do prokuratury.

WIADOMOŚĆ PRZESŁANA DO NASZEJ REDAKCJI

(pisownia oryginalna)

„Zawiadomienie o próbie dokonania wyłudzenia”

Niniejszym na polecenie Prezesa Marka Pazurkiewicz zawiadamiam o próbie dokonania wyłudzenia pieniędzy i próbie doprowadzenia do dużych strat finansowych na podstawie nieprawdziwych informacji na szkodę spółki Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 47 43-382 Bielsko-Biała przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłosiło przetarg nr ZP-08/2019 w dniu 04.10.2019 na Dostawę używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów – hakowca. W dniu 05.11.2019 ogłoszono że nasza Spółka wygrała Zadanie 1 postępowania czyli Dostawę ciągnika siodłowego. Umowę podpisaliśmy dnia 22.11.2019, natomiast sama dostawa miała miejsce dnia 17.12.2019, niestety pojazd nie został odebrany przez Zamawiającego. Po dostarczeniu do siedziby Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pojazd został sprawdzony , przeanalizowany i podpisane zostały dokumenty odbiorowe.

Podczas kończenia wyżej wymienionych czynności odbiorowych dużo i głośno krzyczący Pan, zaczął kwestionować bardzo wiele parametrów pojazdu, w wyniku czego komisja odbierająca pojazd zmieniła zdanie i podpisy na dokumentach odbiorowych zostały przekreślone a pojazd nie odebrany.

Pan krzycząc nazwał pojazd „ koziołkiem” czyli bardzo małym pojazdem, kwestionował wiele parametrów, kilka przykładowych które przekazali nasi doradcy serwisowi to:

1. kabina Actrosa za mała i bez leżanek

2. niewłaściwy rozmiar ogumienia pojazdu

3. niewłaściwe reflektory przednie pojazdu

4. za niskie DMC pojazdu

Żałujemy że podczas rozmowy telefonicznej podczas przekazywania pojazdu osoba rozmawiająca z nami telefonicznie w ogóle nie była zainteresowana wysłuchaniem naszej argumentacji.

Domniemujemy że pojazd nie został ostatecznie odebrany z powodów innych niż oficjalnie przedstawił wyżej wspomniany Pan. Oficjalnie podane powody są absurdalne.

Opisywany pojazd – zdjęcia nadesłane (4)

Niektóre najbardziej rażące nieprawidłowości

1. Niewłaściwa nazwa pojazdu pomimo, że spełnia kryteria SWIZ, a postanowienie przetargowe uniemożliwia wybór przedmiotów według nazw własnych.
2. Za niski przebieg pojazdu, pomimo że spełnia kryteria SWIZ.
3. Nazwa pojazdu oraz przebieg pojazdu były zgodne z SIWZ. To było podstawą do wygrania postępowania przetargowego. Do wpisania do umowy namówiono nas aby wpisać nazwę oraz przebieg rzeczywisty pojazdu nawet w zaokrągleniu i jakie by nie zostały wpisane (spełniające SIWZ) to wszystko byłoby zgodne i spełniające kryteria wygranego przetargu. Podaliśmy do umowy nazwę oraz przybliżony przebieg pojazdu 495000 km i niestety jak okazało się zostały w absurdalny sposób wykorzystane przeciwko nam (stwierdzono że pojazd ma za mały przebieg to znaczy 482128 km czyli mniej w stosunku do zapisanego).
4. Różnica pomiędzy nazwą handlową Actros a nazwą podrodzajową Actros Antos jest tylko w wielkości kabiny, poza wielkością kabiny wszystkie pozostałe istotne parametry pojazdu są identyczne.
5. Zaskakujące i niezrozumiałe wybory pojazdów w przetargach w których nasze przedsiębiorstwo brało udział

Nie zgadzamy się z żadnym z powyższych punktów. Oczekiwania do punktu nr 1 są wprost niezgodne z SIWZ. Niektóre kwestionowane punkty nie były warunkami w SIWZ (przykładowo rozmiar ogumienia lub kształt przednich reflektorów) a ponadto Zamawiający oczekuje aby były niezgodne z zaleceniami koncernu DAIMLER AG co także jest bardzo zaskakujące.

Jeżeli chodzi o nazewnictwo handlowe to zgodnie z zasadami postępowań przetargowych nawet nie można wybierać konkretnej marki ani konkretnego typu pojazdu bowiem decydują parametry techniczne. Pomimo tego z nazewnictwem także nie ma Zamawiający racji bowiem dostarczyliśmy pojazd MB Actros. Wg nomenklatury sprzed kilku lat na pojazd MB typ/model Actros 1843LS wyposażony w dzienną kabinę używano dodatkowej nazwy podrodzajowej Antos, jednak nadal był to typ/model Actros i kilka lat temu nazewnictwo zostało zmienione – obecnie używane jest tylko nazewnictwo Actros. Poza wielkością kabiny wszystkie pozostałe parametry były identyczne.

Sytuacja zaistniała budzi poważnie nasze wątpliwości co do rzetelności odbioru pojazdu. Nasi pracownicy odczuwali że niektórym osobom bardzo zależy aby nie odebrać od nas pojazdu i wyszukiwanie czegokolwiek nawet fikcyjnych argumentów aby nie odebrać pojazdu. Pomimo że pojazd został początkowo odebrany i wszystkie parametry sprawdzone i zaakceptowane to pomimo naszej prośby Zamawiający nie potwierdził tego faktu na sporządzonej notatce, której treści także nie akceptujemy.

Z naszych informacji wynika iż 13 września 2019 roku został ogłoszony w wyżej wymienionym Przedsiębiorstwie komunalnym przetarg na zakup 6 pojazdów – śmieciarek, przetarg ten unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jakie Przedsiębiorstwo miało na sfinansowanie zamówienia.

Zaskakującym jest fakt, że zadanie nr 1 i nr 2 na identyczne pojazdy w których startowaliśmy, pojazdy o tych samych parametrach przy cenie 177 120,00 PLN jesteśmy proszeni o podpisanie umowy, a przy drugim pojeździe gdzie wartość pojazdu jest niższa ok 170 000 PLN i pojazd jest najtańszy spośród pozostałych to nasza niższa oferta jest odrzucona i prawdopodobnie w miejsce tego pojazdu zostaje zakupiony inny z tzw „wolnej ręki”.

W przypadku jednego z pojazdów – hakowca, gdzie nasza oferta była droższa proponowano nam podpisanie umowy, następnie po pewnym czasie stwierdzono że jednak nie będą podpisywać umowy z nami. Po pewnym czasie tj około miesiąc ponownie zaproponowano nam podpisanie umowy na ten pojazd. Reasumując prosimy o przyglądnięcie się dogłębne zaistniałej sytuacji i przeanalizowanie że odmowa odbioru pojazdu była bezpodstawna.

Ponadto Wydaje się, że nie ma potrzeby wyjaśniania, że zastrzeżenie dotyczące za niskiego o 12872 km przebiegu pojazdu nie jest wadą pojazdu. Według SIWZ warunek przebiegu pojazdu jest spełniony, natomiast pracownicy SPGK nalegali aby jak najszybciej przebieg został podany. Przebieg został podany w zaokrągleniu i w tej chwili Zamawiający posiada nieuzasadniony i absurdalny pretekst aby pojazdu nie przyjąć. Zawsze gdy podajemy przebieg pojazdu to z pewną nadwyżką i żaden klient nie miał jeszcze pretensji do nas, że przebieg pojazdu jest trochę niższy.

Spółka gminna organizując postępowanie przetargowe winna być wzorcowo kierowana i powinna wyznaczać standardy przejrzystości i rzetelności postępowania zgodnie z zasadami uczciwości i etyki biznesowej. Niestety Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przez swoje negatywne, opisane powyżej czynności próbuje wyłudzić bezpodstawnie odszkodowania od naszego przedsiębiorstwa i jednocześnie narazić nas na straty finansowe i pozostanie z trudno sprzedawalnym pojazdem komunalnym.

Zajmujemy się sprzedażą pojazdów komunalnych specjalistycznych od ponad 20 lat, dostarczonych zostało kilka tysięcy pojazdów i po raz pierwszy spotykamy się z takim stronniczym i rażąco niesprawiedliwym podejściem ze strony Kupującego.

Nasza spółka pod tę transakcję zakupiła pojazd, zleciła wykonanie dużej ilości kosztownych czynności kontrolno przygotowawczych.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z powodu zakłamanych informacji nie sfinalizowało transakcji zakupu pojazdu, dodatkowo próbując uznać naszą Spółkę za winną.

Powyższe działania naraziły naszą spółkę na duże problemy finansowe.
Z pytaniami o przetarg i prośbą o ustosunkowanie się do otrzymanej od Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne wiadomości zwróciliśmy się do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Otrzymaliśmy komunikaty podpisane przez prezesa zarządu spółki Marka Karasia.

ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ SPGK

(pisownia oryginalna)

W odpowiedzi na Państwa wiadomość mailową z dnia 20.02.2020 r. informujemy, że spółka Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne wygrała przetarg na:

1. dostawę używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów – hakowca

2. na dostawę (jednego) używanego ciągnika siodłowego.

Ad 1. Odnośnie pojazdu służącego do przewozu kontenerów – hakowca informujemy, że przetarg też został unieważniony ponieważ Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na sprzedaż i dostawę w/w pojazdu, a zatem w efekcie nie doszło do jej zawarcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ad 2. Z kolei odnośnie dostawy używanego ciągnika siodłowego informujemy, że umowa została zawarta z Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne i zgodnie z jej treścią Wykonawca był zobowiązany do dostarczenia pojazdu zgodnego ze złożoną ofertą i treścią umowy, do siedziby Spółki w Sanoku. Niemniej jednak, pojazd, który Wykonawca okazał do odebrania w siedzibie spółki był niezgodny z ofertą i treścią umowy, a zatem przedstawiciel spółki, po zweryfikowaniu dokumentów dotyczących pojazdu, nie miał możliwości odebrania tego pojazdu z w/w przyczyn, o czym spółka Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne została szczegółowo poinformowana w dniu okazania pojazdu do odbioru, co potwierdzono stosownym protokołem, a także w dalszej korespondencji. Jednocześnie Spółka Martruck Pojazdy Specjalne została wezwana do przekazania do odbioru pojazdu zgodnego z ofertą i zawartą pomiędzy Stronami umową. Wykonawca ostatecznie nie przekazał Zamawiającemu pojazdu zgodnego z treścią oferty i umowy, a zatem spółka SPGK SP. z o.o. zmuszona została do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Spółka SPGK Sp. z o.o. nie dokonała żadnej próby wyłudzenia pieniędzy od spółki Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne, jak zostało zasugerowane w Państwa wiadomości mailowej. Wszelkie kroki poczynione przez SPGK SP. z o.o. w tej sprawie mają oparcie w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

UZUPEŁNIENIE – PO ANALIZIE WIADOMOŚCI OD WYKONAWCY

(pisownia oryginalna)

Przedmiotowy przetarg był podzielony na 3 zadania:

a) Zadanie 1 dotyczyło dostawy ciągnika siodłowego, co do którego SPGK ustosunkowało się w w/w piśmie — ad 2). Ustosunkowując się do treści „zawiadomienia” dodać należy, że nie tylko oficjalnym, ale jedynym powodem nieodebrania przedmiotowego pojazdu w dniu 17.12.2019 r., a w konsekwencji odstąpienia od umowy, była niezgodność pojazdu z ofertą i zawartą umową. Jakiekolwiek inne argumenty przytaczane przez Wykonawcę i rzekomo sugerowane przez pracowników SPGK nie miały żadnego znaczenia przy podejmowaniu decyzji o braku odbioru pojazdu przez komisję odbiorową. Na etapie odbioru pojazdu niewystarczającym było spełnienie przez pojazd wymagań technicznych z SIWZ, jak twierdzi Spółka Martruck, ale również podstawą odbioru była zgodność pojazdu z ofertą oraz zawartą umową, w której wskazano konkretną markę, model i parametry samochodu, których nie spełniał przedstawiony do odbioru pojazd. Wykonawca został o tym niejednokrotnie poinformowany. W tym zakresie twierdzenia Wykonawcy są zupełnie nieprawidłowe i bezpodstawne i świadczą o nierozumieniu procedur i obowiązków nakładanych na Zamawiającego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji bowiem, Zamawiający odbierając przedmiotowy pojazd, postąpiłby niezgodnie z reżimem jaki nakłada na niego w/w ustawa. Dywagacje na temat podobieństw czy różnic pomiędzy modelami ANTOS a ACTROS są zupełnie bezprzedmiotowe, ponieważ Wykonawca miał obowiązek dostarczyć konkretny (i żaden inny, nawet podobny) model, zgodny z ofertą i zawartą umową. Wykonawca sam zaoferował konkretny model samochodu i zobowiązany byt do jego dostarczenia Zamawiającemu, czego w efekcie nie uczynił. Twierdzenia dotyczące przebiegu pojazdu są absurdalne, ponieważ Wykonawca jako profesjonalny podmiot powinien znać konsekwencje niewłaściwego wskazania tego parametru pojazdu w umowie. Dalszy komentarz w tym zakresie jest zbędny. Podsumowując — Wykonawca zaoferował Zamawiającemu pojazd MERCEDES model ACTROS, a dostarczył do odbioru MERCEDES model ANTOS, co zostało zweryfikowane przez Zamawiającego w autoryzowanym serwisie Mercedesa wskutek rozkodowania nr VIN oraz poparte opinią biegłego rzeczoznawcy samochodowego. Postępowanie SPGK w tym zakresie było jak najbardziej prawidłowe i rzetelne. Przeciwne twierdzenia Wykonawca czyni wyłącznie na swój użytek.

b) Zadanie 2 dotyczyło również dostawy ciągnika siodłowego. Oferta firmy Mercedes Martruck została odrzucona wskutek zmiany treści oferty po terminie jej składania poprzez wskazanie zupełnie innej marki i modelu pojazdu, co było spowodowane rzekomą omyłką pisarska. Niemniej jednak Zamawiający tak drastycznej zmiany (zupełnie inny model i marka samochodu) nie mógł potraktować jako w/w „nieistotną omyłkę pisarską” i był zmuszony, zgodnie z procedurami, do odrzucenia oferty wskutek jej istotnej zmiany. Dalsze postępowanie w tym zakresie było w pełni zgodne z przepisami ustawy Pzp, a spekulacje Wykonawcy są nieprawdziwe.

c) Zadanie 3 dotyczyło dostawy pojazdu służącego do przewozu kontenerów — hakowca. W tym zakresie SPGK odniosło się już w ostatnim piśmie pkt ad 1). Zaznaczam, że SPGK nigdy nie przekazało Wykonawcy informacji, że umowa nie zostanie podpisana z przyczyn leżących po Stronie SPGK. Przeciwnie, Wykonawca wielokrotnie był wzywany przez Zamawiającego do podpisania i odesłania przedmiotowej umowy, czego nie uczynił, a zatem Zamawiający był zmuszony do unieważnienia postępowania w tej części.

Spółka SPGK prowadzi postępowania w sposób rzetelny i zgodny z reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty Spółki Mercedes Martruck są bezpodstawne i świadczą o braku rozumienia tych procedur, a ewentualne straty finansowe, o których pisze Wykonawca w swoim piśmie są wynikiem wyłącznie jego postępowania. Brak finalizacji transakcji pomiędzy SPGK a Spółką Mercedes Martruck był wynikiem wyłącznie działań i uchybień leżących po stronie tego Wykonawcy.

Podkreślamy, że wszelkie twierdzenia Wykonawcy zawarte w w/w „Zawiadomieniu” mają charakter bezpodstawnie oczerniający Spółkę.

źródło: Red., materiały nadesłane (Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.)

foto: nadesłane / Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

28-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)