REKLAMA
REKLAMA

SESJA/SANOK: Dopłaty do wody i średnie ceny paliw

SANOK / PODKARPACIE. 24. sesja rady Miasta Sanoka odbędzie się 30 stycznia. początek o godzinie 9:00. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka w roku szkolnym 2019/2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenie jego innej lokalizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku, przy ul. Konarskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3517 o pow. 0,0923 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez firmę Arkadiusz Andrejkow – malarstwo ścienne i sztalugowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF” Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.

22. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze.

23. Interpelacje.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Foto: archiwum eSanok.pl

28-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)