REKLAMA
REKLAMA

Konkurs dla uczniów podstawówek na posadzkę z wielokątów foremnych

NOWOTANIEC / PODKARPACIE. Zespół Szkół w Nowotańcu zaprasza uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych powiatu sanockiego do udziału w ciekawym konkursie na posadzkę z wielokątów foremnych.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „POSADZKI Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH”

I. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Nowotańcu, Nowotaniec 77 38-505 Bukowsko. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki Katarzyna Dworzańska-Bobko, e-mail: kasiabobko609@gmail.com.
II. Cele Konkursu
Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką, a w szczególności geometrią. Zadaniem uczestników jest zaplanowanie oraz wykonanie posadzki z wielokątów foremnych, ma to być wyklejanka w formacie min. A4. Pracę można wykonać samodzielnie lub w parach.
Ponadto realizowane są następujące cele:
– Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
– Pogłębianie wiedzy i umiejętności z geometrii.
– Kształcenie wyobraźni przestrzennej.
– Wdrażanie do rzetelnej i dokładnej pracy.
– Łączenie zainteresowań plastycznych z matematyką.
– Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, wyzwań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
– Analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów.
– Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
III. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej, w szczególności:
• Wielokąty foremne;
• Miary kątów w wielokątach foremnych;
• Własności figur płaskich;
• Cechy figur przystających;
• Łączenie wielokątów foremnych w mozaikę.
IV. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół z powiatu sanockiego.
V. Przebieg Konkursu
Po ogłoszeniu konkursu, nauczyciele – opiekunowie zgłaszają do szkoły – organizatora uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Koordynator konkursu przekazuje zainteresowanym wskazówki merytoryczne potrzebne do wykonania właściwej pracy. Uczestnicy mają za zadania zrobienie wyklejanki z wielokątów foremnych w formacie min. A4, mogą pracować samodzielnie lub w parach. Przebieg pracy należy dokumentować wykonując zdjęcia kolejnych etapów. Uczestnicy i ich opiekunowie są w stałym kontakcie z organizatorem. Na koniec praca zostaje przekazana do szkoły organizatora i jury w ustalonym składzie, ocenia i przyznaje nagrody.
VI. Harmonogram Konkursu
– Zgłaszanie szkół chętnych do udziału w konkursie, przekazanie list uczestników do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres email koordynatora kasiabobko609@gmail.com
– Przekazanie materiałów konkursowych zgłoszonym uczestnikom do dnia 30 kwietnia 2021 r.
– Przesyłanie zdjęć na adres mailowy koordynatora jako dowodu wykonywanej pracy do dnia 7 czerwca 2021 r.
– Przekazanie prac do szkoły organizatora do dnia 7 czerwca 2021 r.
– Ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2021 r.
VII. Zasady uczestnictwa w Konkursie
– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
– Uczestnik pracuje samodzielnie lub w parach i dokumentuje kolejne etapu pracy.
– Nauczyciel – opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby praca uczniów podczas konkursu była uczciwa i rzetelna.
VIII. Nagrody
• Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy potwierdzające udział.
• Uczestnicy, które zdobędą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
• Wyniki konkursu będą także zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Nowotańcu.
• Sponsorem nagród jest Fundacja mBanku.
VII. Postanowienia końcowe
– Udział w konkursie jest bezpłatny.
– Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.
– Przystępujący do konkursu uczeń akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.
– Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
– W sytuacjach nieobjętych regulaminem wszelkie inne sprawy rozstrzygają organizatorzy konkursu.

źródło: Zespół Szkół w Nowotańcu

foto nagłówek: poglądowe

19-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)