REKLAMA
REKLAMA

Kto odpowiada za załadunek i rozładunek?

Proces logistyczny to szereg uporządkowanych oraz wcześniej zaplanowanych czynności, które mają za zadanie usprawnić oraz zapewnić jak najszybszy transport towaru z punktu startowego do miejsca docelowego. Całość musi jednak przebiegać w sposób bezpieczny zarówno dla kierowcy, innych uczestników ruchu ale także i dla samego towaru. Ten ostatni element jest leży w obowiązku załadowcy. Przyjrzyjmy się bliżej jego obowiązkom i odpowiedzialności.

 

Kto odpowiada za ładunek?

Bardzo ważnym elementem logistyki podczas wykonywanego transportu jest odpowiednie zabezpieczenie towaru. Musi być on umiejscowiony i zakotwiczony na platformie w taki sposób, aby dojechał na miejsce bez narażania na zbędne przemieszczanie się. Mogłoby to bowiem spowodować uszkodzenie ładunku oraz pociągnięcie do odpowiedzialności jednej ze stron. Czynności te budzą jednak wiele kontrowersji oraz tworzą szereg problemów, ponieważ odpowiedzialność za załadunek oraz rozładunek spoczywa na nadawcy oraz odbiorcy. Art. 43. ustawy o transporcie drogowym stanowi bowiem jasno, że jeżeli nie funkcjonuje umowa przewozu bądź odrębny przepis prawny pomiędzy stronami, to czynności załadunkowe należą w równym stopniu zarówno do nadawcy, jak i odbiorcy.

Załadunek i rozładunek – ich przebieg

Podczas procesu załadunku powinna w nim brać czynny udział osoba przewożąca dany towar- brak zaangażowania kierowcy uznaje się za nieprofesjonalne. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem powinien wspierać zarówno nadawcę, jak i odbiorcę podczas pracy. To na przewoźniku spoczywa ułatwienie nadawcy załadunku, lokacja towaru oraz transport w taki sposób, aby każda ze stron była usatysfakcjonowana.

Załadunek wymaga również znajomości prawa transportowego, które jasno określa w jaki sposób towar powinien być przewożony. Działanie to opisane jest w prawie transportowym a kompetencje każdej ze stron są podzielone oraz rzetelnie rozpisane tak, aby każdy z nich wiedział, jaki jest jego zakres pracy.

W większości przypadków wspomniane czynności wykonywane przy załadunku oraz rozładunku to logistyczny plan, który zawiera metodę załadunku, jego szczegółowy schemat rozmieszczenia a także w jaki sposób towar powinien być zakotwiczony. Ma to wpływ w późniejszym czasie na jego przewóz, ponieważ nieodpowiednio rozmieszony towar lub brak jego zabezpieczenia może skutkować szkodą podczas transportu a nawet stwarzać zagrożenie w ruchu lądowym.

Jeżeli funkcjonuje umowa pomiędzy stronami można w niej zawrzeć zapisy informujące o odpowiedzialności za załadunek, transport oraz rozładunek. Wynika to z faktu, że kierowcy nie chcą brać odpowiedzialności za załadunek niektórych towarów, bądź też nie mają odpowiedniego narzędzia, które mogliby użyć do jego umiejscowienia na pojeździe. Nadawca, który posiada takowy sprzęt ,często więc przejmuje odpowiedzialność oraz obowiązek załadunku.

Rozmieszczenie ładunku nie zostało uregulowane prawnie

Prawo o transporcie nie określa w jasny sposób jak ładunek powinien zostać rozmieszczony. Działa tu zasada odpowiedzialności każdej ze stron, z której wynika także zasada wzajemnego zaufania podczas rozmieszczenia ładunku. Mimo że formalnie rozmieszczenie podczas załadunku powinno spoczywać na nadawcy, to podczas tego procesu czynny udział powinien brać również kierowca a niekiedy odbiorca. Prawo nie określa również w jaki sposób towar powinien być zabezpieczony na czas jego transportu. Jest to jeden z najistotniejszych elementów podczas procesów logistycznych. Nic więc dziwnego, że brany jest on w pierwszej kolejności do analizy podczas powstałej szkody transportowej. Ładunek zabezpiecza się pasami, siatkami lub w przypadku towarów specjalnych, przygotowanymi do tego celu stelażami, belkami lub przekładkami. Sprzęt ten co do reguły powinien być przygotowany przez osobę przewożącą ładunek. Istnieje niepisana zasada, że zabezpieczenie ładunku spoczywa na przewoźniku, zaś odstępstwem od tej reguły jest sporządzona umowa, która stanowi inaczej. Natomiast proces rozładunku praktycznie zawsze spoczywa na odbiorcy. Tak jak i w przypadku załadunku, odbiorca może skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia osoby przewożącej dany towar.

Transport międzynarodowy

Podczas transportu międzynarodowego, w przypadku krajów objętych konwencją CMR, zarówno nadawca, przewoźnik, jak i odbiorca, powinien dostosować się do Międzynarodowego Listu Przewozowego CMR. Ma on swoje zastosowanie podczas transportów transgranicznych. Konwencja obowiązująca już ponad 50 lat nie rozdziela jednak odpowiedzialności za proces załadunku, rozmieszczenie oraz zabezpieczenie towaru. Regulacją prawną tych czynności jest prawo lokalne, w którym aktualnie czynność jest realizowana.

Szkody powstałe podczas transportu jest więc często kwestią sporu pomiędzy stronami. Przewoźnik według prawa przewozowego (art. 65 pkt 3) zwolniony jest z odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku załadunku, rozładunku lub złego zabezpieczenia towaru. W podobny sposób prawo to intepretowane jest w konwencji CMR.

Ostatecznie, w przypadku powstałych szkód, odpowiedzialność za nie ponosi więc strona opisana w wyżej wskazanych przepisach. Jednak jeżeli spisana została umowa określająca poszczególne warunki załadunku, przewozu oraz rozładunku, to z łatwością będzie można wskazać osobę winną a zarazem pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień oraz roszczeń.

Jak więc widzimy, kwestia odpowiedzialności za załadunek, przewóz i rozładunek towaru nie została w wystarczający sposób określona przepisami prawa. Jeśli więc nie chcemy mieć problemów z ewentualnymi kwestiami spornymi w tym zakresie, warto zabezpieczyć się odpowiednią umową.

Źródło:
https://rozliczkierowce.pl/ekspert-radzi/odpowiedzialnosc-zaladowcy-w-transporcie-drogowym

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

07-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: