REKLAMA
REKLAMA

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Sanockiego

SANOK / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 16:00, w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się 36. sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2020

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania.

7. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2020 rok:

a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2020.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2020 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na rynku pracy” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 11.000 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 12.777 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2021 (zwrot dochodów).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu:  RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Sanockim.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 20.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 200.000 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 12.300 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 6.799 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.

20. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności wynikających z umów handlowych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

25-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)