REKLAMA
REKLAMA

Uczelnia Państwowa w Sanoku z kolejną akredytacją na Pielęgniarstwo!

SANOK / PODKARPACIE. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku od 18 lat prowadzi kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), natomiast od 2016 roku na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Wyrazem najwyższych standardów w kształceniu, jest uzyskana akredytacja dla tego kierunku na okres 5 lat. To maksymalny okres na jaki Komisja przyznaje certyfikat.

Otrzymanie akredytacji poprzedziła wizyta Zespołu oceniającego Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. n. med. Ireny Wrońskiej. Certyfikat w zakresie spełniania wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek został przyznany na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Dumy i zadowolenia z faktu otrzymania certyfikatu nie kryje Rektor Uczelni dr. inż. Mateusz Kaczmarski.

– Od początku uruchomienia kierunki medyczne w naszej Uczelni cieszą się olbrzymim zainteresowaniem o czym świadczą liczby studentów i absolwentów. Obecnie w Instytucie Medycznym studiuje 546 osób, w tym na kierunku pielęgniarstwo 398 studentów. Dotychczas studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku ukończyło 1217 osób, a dyplomy magistra pielęgniarstwa uzyskały 264 osoby. Przyznana akredytacja świadczy o wysokiej jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i jest bodźcem do dalszego utrzymania takiego poziomu w kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy – ocenia Rektor

Od 2016 roku w Instytucie Medycznym realizowane są projekty unijne na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo, a także program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej. W ramach „Programu rozwojowego na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w UP im. Jana Grodka w Sanoku”, studenci I stopnia kierunku Pielęgniarstwo otrzymują przez okres 10 miesięcy 660 zł. miesięcznie, biorą udział w płatnych praktykach zawodowych oraz w ponadprogramowych przedmiotach. Uczelnia dba także o swoich absolwentów.

Ponadto jak argumentuje Dyrektor Instytutu Medycznego dr n. o zdr. Izabela GąskaW ramach projektu pn. Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej wsparciem objęci zostali absolwenci studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, którzy podjęli zatrudnienie w krajowych podmiotach leczniczych.  Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i geriatrycznego. Ponadto przez okres 24 miesięcy po ukończeniu studiów pobierają dodatek szkoleniowy w kwocie 1000 zł. miesięcznie.

Na przestrzeni kilkunastu lat zauważalny jest systematyczny postęp w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Można dostrzec zasadnicze elementy wskazujące na fakt, iż widoczne jest stałe podnoszenie jakości kształcenia w Instytucie Medycznym. Postęp ten dostrzega również Prorektor Uczelni dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz.

– Wymiernym efektem jakości kształcenia jest poziom przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. Podstawowym warunkiem do dobrej realizacji tego celu jest kadra naukowo – dydaktyczna Instytutu, jej kompetencje i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, udział w badaniach naukowych, umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz motywowanie studentów do nabywania i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Nauczyciele zatrudnieni w Instytucie Medycznym prowadzą badania naukowe i publikują ich wyniki nie tylko w punktowanych czasopismach krajowych, ale również w czasopismach międzynarodowych posiadających wskaźnik wpływu zdefiniowany punktami Impact Factor. Warto podkreślić fakt, iż ośmiu nauczycieli zatrudnionych w Instytucie Medycznym jako podstawowym miejscu pracy uzyskało stopień doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, a dwie osoby stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Ponadto Instytut Medyczny od początku powstania organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także konferencje studenckie. Efektem tych wydarzeń są publikacje prezentowanych wystąpień. Studenci uczestnicząc w sesjach naukowych mają możliwość stopniowego włączania się do badań i pełniejszej realizacji efektów uczenia się. Kolejnym istotnym elementem podnoszenia jakości kształcenia jest dostęp nauczycieli akademickich i studentów do medycznych baz bibliotecznych oraz baza dydaktyczna, w tym pracownie i ich urządzenie. Służy temu stałe doposażanie sprzętowe, zapewnienie fantomów wysokiej i niskiej wierności, a wreszcie tworzenie i urządzanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Sali Intensywnej Terapii Medycznej na terenie Uczelni. Taką możliwość daje nasze Centrum Symulacji Medycznej – jedno z najnowocześniejszych miejsc tego typu w Polsce. Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia, a tym samym bardzo dobrego przygotowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo do pracy zawodowej i dalszego rozwoju – stwierdza Pani Prorektor.

Duże znaczenie Centrum Symulacji Medycznej w działalności Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dostrzega także Rektor Uczelni dr. inż. Mateusz Kaczmarski.

– W Centrum w specjalnie zaaranżowanych warunkach studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. Odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, praca z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjenta, z zastosowaniem gier edukacyjnych, komputerowych systemów wirtualnego pacjenta, manekinów i trenażerów służących nauce umiejętności praktycznych – to wszystko pozwala na sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce w warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych. Dzięki takiej formie kształcenia studenci będą mogli wyeliminować błędy na etapie uczenia się i nabyć umiejętności skutecznej opieki oraz uczestniczenia w leczeniu pacjentów – podsumowuje.

materiały nadesłane

18-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook