REKLAMA
REKLAMA

Pensja burmistrza znów w górę? Podwyżka o blisko 3000 złotych?

SANOK / PODKARPACIE. Już jutro (czwartek, 25.08.2022) w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się kolejna sesja rady miasta. W porządku obrad wiele istotnych dla mieszkańców, a zarazem ciekawych punktów. Jednym z nich jest projekt uchwały dotyczący wysokości wynagrodzenia pobieranego przez burmistrza Sanoka. Grupa ośmiu radnych zawnioskowała o podniesienie pensji Tomasza Matuszewskiego o niespełna 3000 złotych.

LXV sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji odbędzie się w czwartek 25 sierpnia o godzinie 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Zaplanowano debatę nad 20 projektami uchwał. Będą również sprawozdania z działalności miejskich instytucji za 2021 rok, w tym SPGK, SPGM, MOSiRu czy Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu.

Jednym z punktów, który przykuwa największą uwagę jest ten dotyczący wniosku grupy radnych o podwyżkę pensji burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie” to 25. punkt porządku obrad.

Przypomnijmy, że w związku z ustawowymi zmianami, burmistrz Sanoka, jak i inni włodarze struktur samorządowych, od sierpnia 2021 roku pobiera wyższe wynagrodzenie. Obligatoryjne wtedy dla radnych wprowadzenie zmian oznaczało, że szef magistratu zamiast 10 428 złotych pensji, od połowy ubiegłego roku zaczął zarabiać 15 570 złotych. O przebiegu sesji, podczas której debatowano nad podwyżką pisaliśmy tutaj: Burmistrz Sanoka będzie zarabiał miesięcznie 15.5 tys. zł. Dużo czy mało?

Teraz burmistrz może zarabiać jeszcze więcej, o niespełna 3000 zł. Zgodnie z już nieobligatoryjnym projektem uchwały, wynagrodzenie zasadnicze ma wynieść 9900 złotych, dodatek funkcyjny 3 270 złotych,  dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.: 3 951 złotych oraz dodatek za wieloletnią pracę obliczony na zasadach określonych w art.38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych – do tej pory było to 1335 złotych. Po podliczeniu wymienionych składowych daje to razem: 18 456 złotych, o 2886 złotych więcej niż do tej pory. Urzędnicy pobierają 13 pensji, rocznie daje to zatem wzrost wynagrodzenia o około 37 500 złotych.

Wszystkie podane powyżej kwoty, są kwotami brutto.

W przypadku zagłosowania za projektem, uchwała wejdzie w życie 1 września 2022 roku.

W uzasadnieniu projektu czytamy między innymi:

Warto przypomnieć, że Uchwałą Rady Miasta Sanoka nr XLIX z dnia 25 listopada 2021 roku, wynagrodzenie Burmistrza Miasta Sanoka zostało ustalone na minimalnym poziomie określonym przez ustawodawcę, co nie jest adekwatne do wykonywanych przez burmistrza miasta obowiązków służbowych, w tym: kierowanie Urzędem Miasta Sanoka i instytucjami podległymi samorządowi miejskiemu; spółkami komunalnymi; placówkami oświatowo-opiekuńczymi i miejskimi instytucjami; zdrowia, opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Ponadto, w kontekście oceny pracy, zaangażowania i kompetencji burmistrza miasta, bardzo ważnym jest jego osobista, jednoosobowa odpowiedzialność formalno-prawna społeczna i moralna za realizację wszystkich zadań samorządu miejskiego. Istotnym aspektem oceny pracy burmistrza miasta jest jego konsekwentne zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy Sanoka przez rozwijanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i modernizację infrastruktury miejskiej oraz komunalnych zasobów mieszkaniowych. Równie ważne są dokonania burmistrza związane z realizacją zadań inwestycyjnych oraz inicjowanie działań sponsorskich związanych z organizacją miejskich imprez promocyjnych i pomoc w funkcjonowaniu sanockich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, sportowych i kombatanckich.

Dalej wymienionych jest 20 przesłanek, które mają argumentować podwyżkę. W związku z nimi „Radni Rady Miasta Sanoka wnioskują o podwyższenie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka”.

Czy rada miasta zagłosuje za przyznaniem podwyżki? Okaże się już jutro.

grafika poglądowa

Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady z działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022 – 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1539/23 o pow. 0.0044 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 769/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1433/3 o pow. 0.0363 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właścicielki nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1438/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1539/24 o pow. 0.0711 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/3 o pow. 0.1830 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1154/2 o pow. 0.0070 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy terenowi przy ul. Traugutta i ul. Białogórskiej na brzegiem rzeki San będącego własnością Gminy Miasta Sanoka – „Bulwar Sybiraków”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Sanoku w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Stankiewicza, Witosa -II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka w roku szkolnym 2022/2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie „Wiki Sport Centrum Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały Klubu Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miasta Sanoka do Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozostawienia na stanowisku Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Pana Jerzego Ginalskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2021 rok.
28. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za 2021 rok.
29. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku za 2021 rok.
30. Sprawozdanie z działalności Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu za 2021 rok.
31. Zapytania i wolne wnioski.
32. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

źródło: Red., BIP UM Sanok

artykuł aktualizowany

24-08-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Grzegorz442022-08-24 20:30:49
0 0
Pracownicy Autosanu po długich przepychankach, i rozmowach - podwyżka 200 zł. Tu 3000 zł. chwila moment. Mówią, że Polska to bardzo bogaty kraj. Tyle kradną i kradną,a jeszcze jest coś do ukradnięcia...
Odpowiedz
powiedzenie takie2022-08-25 10:14:14
0 0
okazja czyni nie tylko burmistrza
Odpowiedz
Anc2022-08-25 12:01:17
0 0
Zaciskanie pasa wg PIS... Bardzo ciekawe, że w dobie stworzonego kryzysu i inflacji, zubożania społeczeństwa, burmistrzowie, zresztą rząd również, podwyższają sobie wynagrodzenia o kwoty, których przeciętny pracownik nawet nie zarabia miesięcznie. Chory kraj. Maciej Maciaka na prezydenta. Może to jeszcze nas uratuje, o ile nie jest za późno.
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)