REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI. Historyczna sesja. Duże inwestycje wprowadzone do budżetu (ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Sesję Rady Powiatu Sanockiego, która odbyła się 27 kwietnia br., śmiało można nazwać historyczną. Dlaczego? Wszystko za sprawą przyjętych przez radnych uchwał, dotyczących wykonania największych w dziejach Powiatu inwestycji oraz wielkości pozyskanych środków zewnętrznych.

Do porządku obrad sesji wprowadzono dwa wnioski pilności. Pierwszy dotyczył zmiany uchwały budżetowej o kwotę 7 430 203,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rz. Kalniczkę w km 3+700,65”. Dofinansowanie wyniosło 14 385 359,00 zł, a wartość zadania to 23 975 599,00 zł.

Drugi wniosek pilności dotyczył zamiany działek pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Miasta Sanoka. Powiat zobowiązał się przekazać działki o łącznej powierzchni 5,8145 ha, położone w Sanoku, obręb Wójtowstwo, dzięki czemu otrzyma dwie inne działki, położone w dzielnicy Śródmieście i Dąbrówka.

Zamiana działek ma ogromne znaczenie, ponieważ umożliwi Powiatowi Sanockiemu realizowanie kolejnych, bardzo ważnych inwestycji – podkreślił Stanisław Chęć, starosta sanocki. – Dzięki wymianie możliwa będzie budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku oraz budowa nowej siedziby dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

O randze podjętej uchwały wspomniał także radny Robert Zoszak.

Do powstania hali sportowej przy II LO nie trzeba nikogo przekonywać. Liczę na dalszą inicjatywę i zaangażowanie Zarządu, i wierzę, że wkrótce rozpoczniemy długo oczekiwaną budowę. Mam nadzieję, że będzie podobnie, jak w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. O jego budowie mówiono od 15 lat, a dopiero w obecnej kadencji przystąpiono do konkretnych działań.

W trakcie sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego za rok 2021, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy placówki jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie sanockim w 2021 roku.

Radni zatwierdzili także Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2022, podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania drogą powiatową – ulicą Białogórską w Sanoku w zakresie stanowiącym część działki o nr ew. 351/5 – w celu wykonywania prac remontowych, polegających na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu na nawierzchnię z kostki betonowej. Podjęcie uchwały było niezbędne, aby Gmina Miasta Sanoka mogła wybudować kompleks sportowo-rekreacyjny.

Radni wyrazili również zgodę na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, które są wynikiem przekazania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów 100 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Sanok – Dobra w miejscowości Dobra.

Radni przyjęli też zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego (kwota 3 055 641,00 zł) związane z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Załuż – Lesko w miejscowości Załuż. Jest duża szansa, że inwestycję wesprze Nadleśnictwo Brzozów, przekazując 500 000,00 zł. Wartość zadania wynosi 6 911 100,00 zł, z czego otrzymana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3 855 459,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Modernizacja i budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, dofinansowanego z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, radni zabezpieczyli w budżecie 2 565 500,00 zł. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 6 580 000,00 zł, z czego dotacja wynosi aż 5 000 00,00 zł.

Zadanie obejmuje modernizację budynku dydaktycznego i pracowni zawodowych zlokalizowanych w budynku A przy ul. Stróżowskiej 16, modernizację hali z przeznaczeniem na archiwum przy ul. Stróżowskiej 15, budowę magazynów materiałowych oraz modernizację placów, dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16.

Zabezpieczenia środków w budżecie (3 070 776,00 zł) wymagała także inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko, Zarszyn, wiejskiej Sanok – etap I”, dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania to 7 332 132,42 zł, z czego dofinansowanie stanowi 6 879 383,00 zł.

Dzięki otrzymaniu wsparcia z Rządowego Programu Polski Ład konieczne było zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2022 rok kwoty 30 750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2234R ul. Stróżowska w Sanoku w km od 0+010 do 0+880 oraz od 0+970 do 1+565”.

Zabezpieczono także środki na opracowanie dwóch innych dokumentacji projektowo-kosztorysowych: dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Długie – Pakoszówka (88 560,00 zł) oraz zadania „Remont drogi powiatowej nr 2211R Pobiedno – Dudyńce od 0+005 do km 0+325 i od km 1+065 do km 2+675 (14 760,00 zł).

Ponadto radni przekazali 20 000,00 zł w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022-2028.

Dzisiaj odbyła się jedna z najważniejszych sesji w tej kadencji – podsumował obrady starosta Stanisław Chęć. – Podjęliśmy uchwały dotyczące zadań opiewających na kwotę ponad 45 mln zł (32 mln zł stanowiło wsparcie rządowe) i chciałbym za to wszystkim radnym serdecznie podziękować. Wierzę, że owocna współpraca z gminami powiatu sanockiego oraz z Lasami Państwowymi umożliwi planowanie kolejnych inwestycji.

To sesja historyczna – uzupełnił starostę Damian Biskup, członek Zarządu Powiatu Sanockiego. – I nie chodzi tylko o inwestycje, ale także o ogromne wsparcie finansowe udzielone Powiatowi przez Lasy Państwowe.

Sesję zakończyło złożenie dwóch wniosków. Radny Stanisław Lewicki zaproponował budowę chodnika w Srogowie Górnym, natomiast radna Marta Myćka poprosiła o zabezpieczenie drogi w Niebieszczanach.

Niebawem więcej o poszczególnych inwestycjach.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

29-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)