REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Opłaty za śmieci znów w górę?

SANOK / PODKARPACIE. Z 29 na 39 złotych od osoby za miesiąc. Taką podwyżkę opłat za odbiór segregowanych śmieci planują władze Sanoka przedstawiając radnym wniosek w tym zakresie. Plan podwyższenia stawki argumentowany jest koniecznością zbilansowania systemu. Przy obecnie obowiązujących cenach, na zabezpieczenie pełnej kwoty, środków zabraknie. W czwartek, już podczas sesji, radni zadecydują czy wyższa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Wzrost opłat o blisko 35%?

W Sanoku, podobnie jak w innych miastach Podkarpacia (choć nie wszystkich, patrz tutaj: Miasta szykują się na podnoszenie cen śmieci. W Brzozowie podwyżek nie będzie), szykują się kolejne podwyżki opłat za śmieci. Na najbliższej sesji Rady Miasta Sanoka (24 listopada), radni wypowiedzą się na temat wniosku burmistrza Tomasza Matuszewskiego, który zakłada podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 29 zł na 39 zł miesięcznie. Chodzi tu o podstawową cenę obowiązującą mieszkańców Sanoka, którzy segregują śmieci. Ci, którzy nie wypełnią obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów, będą musieli liczyć się z opłatą wysokości 78 zł za miesiąc. To przy założeniu, że radni przyjmą projekt władz miasta, w proponowanym zakresie.

W budżecie miasta na 2023 rok na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 12 622 820 zł. Wpływy z opłat na rok 2023 zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy roku bieżącego w oparciu o stawkę opłaty w obecnej wysokości tj. 29 zł i ilości mieszkańców 26 972 osoby tj. 29 zł x  26 972 x 12 miesięcy = 9 386 256 zł. W związku z tym przy zakładanych wydatkach na rok 2023 w wysokości 12 622 820 zł konieczne będzie pokrycie części kosztów z dochodów własnych w wysokości 3 236 564 zł. Pokrycie wydatków z opłaty za gospodarowanie odpadami, bez konieczności dopłaty z budżetu, będzie możliwe przy wysokości stawki zaproponowanej w projekcie uchwały wynoszącej 39 zł/osobę/miesiąc: 26 972 osób x 39 zł x 12 miesięcy = 12 622 896 zł – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Należy zaznaczyć, że ilość mieszkańców nie jest wartością stałą, zmienia się w każdym miesiącu w związku ze składanymi korektami deklaracji. Do wyliczeń przyjęto ilość osób zamieszkałych na koniec m-ca sierpnia, wg której planowano wpływy do projektu planu budżetu miasta na rok 2023 – brzmi kolejny zapis w uzasadnieniu.

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM – KLIKNIJ

Sesja w najbliższy czwartek

Na najbliższy czwartek na godzinę 9:00 zaplanowano obrady LXIX sesji Rady Miasta Sanoka. Uchwałą „śmieciową” radni zajmą się pod koniec obrad, w ramach punkt 17. „Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie”.

Jak informowaliśmy wcześniej, do podwyżek przymierza się wiele podkarpackich miast. Powód jest prosty, rosną koszty funkcjonowania systemu. Jeśli zapowiedzi i wstępne plany się zrealizują, to w Sanoku obowiązywać będzie taka sama stawka jak w Jaśle. Radni z tego drugiego miasta, zajmą się projektem uchwały zakładającej podwyżkę do stawki 39 zł już dzisiaj. W mniejszości są gminy, które cen podwyższać nie muszą. Przykładem jest Brzozów.

Gmina bilansuje wpływy i opłaty, mimo rosnących kosztów systemu (płaca minimalna, koszty paliwa). Na dzień dzisiejszy stawki wynoszą 19,50 zł za odpady zbierane w sposób selektywny dla osób, które dodatkowo zgłosiły chęć kompostowania odpadów,  22 zł dla osób które nie kompostują odpadów oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dodatkowo raz w roku w cenie usuwane są odpady wielkogabarytowe z posesji oraz kilka razy w roku można takie odpady przywieźć bezpłatnie na PSZOK – mówił nam Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.

grafika poglądowa

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta Sanoka

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak zwołuje LXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 24 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 603/3 o pow. 0.0343 ha i 603/10 o pow. 0.0156 ha, 603/4 o pow. 0.0321 ha i 603/12 o pow. 0.0090 ha, 603/5 o pow. 0.0399 ha i 603/13 o pow. 0.0028 ha, 603/7 o pow. 0.0948 ha i 603/1 o pow. 0.0415 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058317/6 działki nr 916/20 o pow. 0.0700 ha i 911/7 o pow. 0.0010 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Trepcza – gmina Sanok włączonego do miasta Sanoka z dniem 1 stycznia 2023r., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

źródło: Red., BIP UM Sanok

24-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)