REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Sesja rady miasta. Sprawozdania, nieruchomości, wolne wnioski (PROGRAM)

SANOK / PODKARPACIE. Na czwartek 26 maja zaplanowano kolejną sesję Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 26 maja 2022r. o godz. 16.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022- 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia spółce komunalnej SPGM Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku określonego zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 988/2 o pow. 0.0028 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 258/10 o pow. 0.0700 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/3 o pow. 0.0280 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/4 o pow.0.0077 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

zdjęcie poglądowe / archiwum Esanok.pl

źródło: BIP UM Sanok

25-05-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)