REKLAMA
REKLAMA

Sesja w mieście. Co w porządku obrad?

SANOK / PODKARPACIE. 29 września 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXVII zwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 29 września 2022r. o godz. 15:30 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady z działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1986/1 o pow. 0.0205 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położona w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185/18 o pow. 0.0156 ha na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 175, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Sanok na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Posada stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 671/4 o pow. 0,62 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obręb Dąbrówka, w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku na lata 2022 -2025, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

zdjęcie poglądowe / archiwum eSanok.pl

źródło: BIP UM Sanok

29-09-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)