REKLAMA
REKLAMA

Ceny śmieci w regionie. Gdzie taniej, a gdzie drożej?

PODKARPACIE. Do kilkunastu samorządów z terenu Podkarpacia wysłaliśmy zapytania o aktualne stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Otrzymaliśmy odpowiedzi wraz z komentarzami dotyczącymi aspektów, które wpływają na wysokość rachunków wystawianych mieszkańcom. Publikujemy otrzymane dane.

Na przełomie roku niemal wszystkie samorządy zajmowały się tematem wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do zadań włodarzy należało podsumowanie ubiegłego roku i dostosowanie stawek do wymogów finansowych, które będą obowiązywały w 2023 roku.

Do kilkunastu samorządów z terenu Podkarpacia przesłaliśmy pytania związane z nowymi, aktualnie obowiązującymi stawkami. Poprosiliśmy również o komentarz dotyczący uwarunkowań, które miały decydujący wpływ na ostateczny kształt rachunków wystawianych mieszkańcom w 2023 roku.

Gdzie jest taniej, a gdzie drożej? Publikujemy otrzymane dane.

Podane ceny dotyczą jednej osoby i opłaty za miesiąc.

grafika poglądowa

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

Śmieci segregowane: 17 zł (dla kompostujących bioodpady), 18,2 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: 54,6 zł

Zgodnie z ustawą gmina pokrywa z opłat: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej oraz edukację ekologiczną. Największe koszty związane z odpadami komunalnymi na terenie gminy Tyrawa Wołoska są związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – przekazuje Teresa Brzeżawska-Juszczak, wójt gminy Tyrawa Wołoska.

GMINA BRZOZÓW

Śmieci segregowane: 19,5 zł (dla kompostujących bioodpady), 22 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: 44 zł

Na wysokość opłaty największy wpływ mają koszty związane z odbiorem odpadów od mieszkańców i transportem ich do Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie oraz zagospodarowanie odpadów w RCO. Usługę odbioru i transportu odpadów Gmina Brzozów powierza swojej Spółce PGK Sp.z o.o. w Brzozowie w drodze zamówienia „in house”, która ma duże doświadczenie w tym zakresie, natomiast koszty zagospodarowania ponosi Gmina w oparciu o zawarte porozumienie międzygminne. Ponadto na wysokość opłaty ma wpływ duża ściągalność zaległych zobowiązań z tytułu opłaty za odpady, a także na bieżąco prowadzone przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska działania mające na celu weryfikację danych zawartych w składanych deklaracjach dotyczących ilości osób faktycznie zamieszkujących na terenie danej nieruchomości. Prawidłowa segregacja przez mieszkańców, która jest kontrolowana przez przedsiębiorcę również ma niebagatelny wpływ na wysokość opłaty – opisuje Beata Szlama, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

GMINA MIASTA STRZYŻÓW

Śmieci segregowane: 21 zł (dla kompostujących bioodpady), 22 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: brak odpowiedzi.

Czynnikiem generującym największe koszty w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzyżów jest odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się na terenie naszej gminy na podstawie udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz świadczenie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – informuje Waldemar Góra, burmistrz Strzyżowa.

GMINA BUKOWSKO

Śmieci segregowane: 21 zł (dla kompostujących bioodpady), 23 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: brak odpowiedzi.

Wpłaty mieszkańców bilansują koszty systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Gmina Bukowsko stara się racjonalizować koszty systemu gospodarowania odpadami, duży nacisk kładziemy na edukację mieszkańców w zakresie poprawności segregacji odpadów – co przynosi wymierne efekty w poziomie segregacji odpadów. Pozyskujemy środki z NFOŚiGW na zbiórkę i utylizację folii rolniczej z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bukowsko. Pomagamy uprawnionej organizacji pozarządowej organizować zbiórki elektrośmieci od naszych mieszkańców. W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z prywatnym, uprawnionym podmiotem, który zaoferował bezpłatny odbiór zużytych opon. W tej kadencji został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Karlikowie, na który mieszkańcy mogą dostarczyć segregowane odpady komunalne. Uważamy, że dzięki tak prowadzonej polityce odpadowej jesteśmy w stanie ograniczyć wzrost cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnych latach – prognozuje Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.

GMINA WIEJSKA SANOK

Śmieci segregowane: 22 zł (dla kompostujących bioodpady – około 80% mieszkańców), 25 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: 75 zł

Przy ustalaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, czyli wartość umów zawartych na rok 2023 z przedsiębiorcą odbierającym odpady i instalacją komunalną zagospodarowującą odpady, koszty działania PSZOK w Pisarowcach (wartość umowy na rok 2023), opłatę przekazywaną Miastu Sanok za przyjmowanie odpadów od mieszkańców Gminy Sanok w Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych na terenie SPGK w Sanoku, wynagrodzenie pracowników obsługujących naliczanie i księgowanie opłat za odpady (3 pracowników), inne wydatki administracyjne (wynagrodzenia inkasentów, roznoszenie korespondencji dotyczącej opłat, wydruki harmonogramów i ulotek, zakup etykiet itp.). Przy obliczaniu stawek przyjęto ilość odpadów wytworzonych w roku 2022 r. – podsumowuje funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadów na terenie wiejskiej gminy Sanok Paweł Wdowiak, zastępca wójta.

GMINA KOMAŃCZA

Śmieci segregowane: 22 zł (dla kompostujących bioodpady), 24 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: brak odpowiedzi.

Na wysokość opłaty wpływają koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki ponoszone na gospodarką odpadami przewyższają wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów. System nie bilansuje się. W roku 2022 r. drastycznie wzrosły koszty co spowodowało podniesienie znacznie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Rada Gminy mając na uwadze dobro mieszkańców, podniosła opłatę za odpady minimalnie, tj. o 2 zł. System nadal nie będzie się bilansował, a dopłata gminy zostanie podtrzymana na podobnym poziomie jak w roku 2022 – słyszymy w Urzędzie Gminy Komańcza.

GMINA BESKO

Śmieci segregowane: 24,5 zł
Śmieci niesegregowane: 73,5 zł

Na wysokość opłaty składa się: zbiórka i transport odpadów selektywnie zbieranych, zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszty administracyjne, koszty zakupionych materiałów biurowych oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej. Największe koszty generuje zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – przekazuje Błażej Ziemiański, pracownik ds. organizacji i zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędu Gminy Besko.

GMINA I MIASTO NISKO

Śmieci segregowane: 25 zł (dla kompostujących bioodpady), 28 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: 60 zł
(od kwietnia 2023)

W ostatnich latach prawdziwym problemem dla gminy staje się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, których pomimo, coraz większej liczby nieruchomości z zadeklarowaną chęcią zagospodarowania ich w przydomowych kompostownikach, ich ilość wzrasta. Podobnie sytuacja ma się z odpadami wielkogabarytowymi przyjmowanymi przez PSZOK, pomimo wieloletniego funkcjonowania punktu ilość tych odpadów wciąż pozostaje na wysokim poziomie – zaznacza Adrian Starzomski, podinspektor ds. Komunikacji Społecznej i Obsługi Medialnej w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.

GMINA MIASTA MIELEC

Zabudowa jednorodzinna:
Śmieci segregowane: 26 zł (za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 11,5 zł za piątą i każdą kolejną osobę) – dla kompostujących odpady, 29 zł i 14,5 zł w przypadku braku kompostowania
Śmieci niesegregowane: 58 zł (za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 29 zł za piątą i każdą kolejną osobę)

Zabudowa wielorodzinna:
Śmieci segregowane: 27 zł (za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 13,5 zł za piątą i każdą kolejną osobę)
Śmieci niesegregowane: 54 zł (za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 27 zł za piątą i każdą kolejną osobę)

Największy koszt ok. 95% stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj.: odpadów BIO, metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru, popiołu oraz odpadów niepodlegających segregacji (tzw. odpadów zmieszanych), odpadów w ramach tzw. wystawki tj. gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, jak również odpadów problemowych baterii czy opakowań po lekach z aptek. Wykonawcę odbioru
i zagospodarowania odpadów wybiera się w drodze przetargu a podstawę rozliczenia stanowi stawka za 1 tonę odpadów. Oznacza to, że im więcej odpadów wytworzymy tym więcej będziemy musieli za nie zapłacić. Pozostałe 5% kosztów to prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i koszty administracyjne – informuje Agnieszka Garncarz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu.

GMINA MIASTA DĘBICA

Śmieci segregowane: 27 zł
Śmieci niesegregowane: 54 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Koszty są również uwarunkowanie tym, jak wygląda konkurencja zarówno w sektorze firm odbierających odpady, jak również w sektorze instalacji, które te odpady zagospodarowują. Ponadto wiążą się z nimi uwarunkowania naszej gminy. Jeśli chodzi o koszty, które stanowią obecnie największe obciążenie dla naszej gminy, to są to koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, a szczególnie bioodpadów – przekazuje nam Sławomir Gawlik, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębicy.

GMINA MIASTA RZESZOWA

Śmieci segregowane: 27 zł (zabudowa wielolokalowa, wielorodzinna), 32 zł (zabudowa jednorodzinna)
Śmieci niesegregowane: odpowiednio 54 zł i 64 zł

Decydującym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ma uzyskana w trakcie postępowania przetargowego cena ofertowa na „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów”. Wykonawca w ofercie cenowej podaje łącznie cenę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadu odrębnie dla każdej frakcji. Gmina nie posiada informacji jaki jest udział poszczególnych rodzajów kosztów i które w największym stopniu wpływają na cenę ofertową – podaje Łukasz Andrasik, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

GMINA MIASTA KOLBUSZOWA

Śmieci segregowane: 27 zł (dla kompostujących bioodpady), 30 zł (brak kompostowania)
Śmieci niesegregowane: 60 zł

Głównymi czynnikami cenotwórczymi w Gminie Kolbuszowa są: wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników, ceny za energię, paliwo, gaz, opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, ilość odebranych i zebranych od mieszkańców odpadów, ceny za zagospodarowanie odpadów, częstotliwość odbioru odpadów, (większa niż w gminach wiejskich), nierzetelnie składane deklaracje bądź celowo zaniżone zgłoszenie ilości osób zamieszkałych do opłaty, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położenie Gminy a co za tym idzie dostępność oraz odległość instalacji komunalnej i innych instalacji zagospodarowujących odpady – najbliżej położona instalacja komunalna znajduje się w odległości 27 km, ilość poszczególnych frakcji odpadów odbieranych od mieszkańców – np. z terenu miasta odbierane są znaczne ilość odpadów ulegających biodegradacji, których z terenów wiejskich odbiera się bardzo niewiele, a w typowo wiejskich gminach (sąsiadujących z Gminą Kolbuszowa) nie występują. Powyższe czynniki mają bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez gminę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości – mówi Mateusz Czachor, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

GMINA MIASTA TARNOBRZEG

Śmieci segregowane: 28 zł
Śmieci niesegregowane: 56

Wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów odbierania i transportu odpadów oraz rosnących kosztów zarządzania systemem. Na wyższe koszty odbioru wpływ ma liczba frakcji odbieranych od mieszkańca, rosnące ceny paliw, rosnące ceny wynagrodzeń. Najbardziej kosztotwórczym elementem jest zagospodarowanie odpadów (cena przyjęcia do instalacji). Wynika to przede wszystkim z braku stałych stawek i zbytu na pozyskany surowiec, z ograniczeń deponowania odpadów komunalnych, tzw. frakcji kalorycznej z jednoczesnym znaczącym wzrostem opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. W przypadku Tarnobrzega elementem o najwyższym wpływie na ceny są także koszty zagospodarowania odpadów – mówi nam Wojciech Lis, rzecznik prasowy Urząd Miasta Tarnobrzega.

GMINA MIASTA JAROSŁAW

Śmieci segregowane: 34 zł
Śmieci niesegregowane: 68 zł

Zwolnienie w wysokości 30 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na każdego członka rodziny wielodzietnej posiadającego Kartę Dużej Rodziny. Zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przysługuje w sytuacji kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dotyczy to oczywiście właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Jarosławia.

GMINA MIASTA JASŁO

Śmieci segregowane: 35 zł
Śmieci niesegregowane: 70 zł

GMINA MIASTA PRZEMYŚL

Śmieci segregowane: 36 zł
Śmieci niesegregowane: 144 zł

GMINA MIASTA SANOKA

Śmieci segregowane: 39 zł
Śmieci niesegregowane: 78

System gospodarowania odpadów komunalnych musi się bilansować. Tzn. koszty funkcjonowania systemu mają być w 100% pokryte przez mieszkańców. Roczny koszt funkcjonowania systemu w Sanoku wynosi 12 384 315 zł. Uchwała podwyższająca stawkę pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu. Przy obecnej kwocie, zabrakłoby w budżecie przeszło 3 mln zł. Co więcej, RIO ustaliła, że opłata, która realnie pozwoli na zbilansowanie się systemu, powinna wynieść 40 zł/os. My zaproponowaliśmy 39 zł/os i ta stawka wejdzie w życie od marca br. Muszę przy tym stwierdzić, że system jest nieszczelny, co powoduje, że uczciwi mieszkańcy płacą za wszystkich, w tym tych, którzy nie stosują się do obowiązujących zasad. Dokładamy starań, by znaleźć luki w tym systemie. Przy wsparciu właściwych służb doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy do urzędu wpływają adekwatne deklaracje – mówił w lutym br. burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, odwołując się do uchwały rady miasta podwyższającej stawki (oficjalny profil burmistrza Sanoka – Facebook).


GMINA MIASTA LEŻAJSK

W Leżajsku od lipca 2016 roku obowiązuje metoda naliczania opłaty od ilości zużytej wody na nieruchomości.

Od 1 stycznia 2023 roku – została ustalona stawka w wysokości 9,5 zł za m3 zużytej wody dla odpadów segregowanych, 19 zł dla odpadów niesegregowanych w poprzednim roku stawka wynosiła 8,3 zł za odpady segregowane, 16,6 zł za niesegregowane.

Ulga z tytułu kompostowania odpadów bio wynosi 1 zł za m3 zużytej wody.

Na wysokość opłaty składają się: koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych, bioodpadów, koszty odbioru wszystkich odpadów oraz zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych, obsługa PSZOk i koszty administracyjne. Największe koszty miasto ponosi na zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów – najwyższe koszty generuje zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, których w mieście odbiera się od blisko 200 ton każdego roku. W poprzednim roku zostało zebranych od właścicieli nieruchomości 4. 288 ton odpadów komunalnych a w PSZOK odebrano 683 tony wysegregowanych odpadów komunalnych. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu osiągnął wartość 32,44% – wyjaśnia Beata Jodkowska, kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

16-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Pytanie do posła Uruskiego 2023-03-15 15:26:06
0 0
Co z więzieniem w Sanoku czy ono powstanie i kiedy? Czy tylko zwodzi się Sanoczan i mieszkańców ziemi Sanockiej ?
Odpowiedz
Może niech to wyjaśni poseł Piotr Uruski ?2023-03-15 15:36:58
0 0
Śmieci czy 2 czy 5 złoty mniej czy więcej to przecież to bez znaczenia przy tej drożyźnie która robi PiS i Solidarna Polska Uruskiego w Polsce . Miasto Sanok zapłaciło miliony za uzbrojenie terenu pod wiezienie i ani słychu ani widu Więzienia czy Jednostki Wojskowej .
Odpowiedz
Krach2023-03-15 18:29:59
0 0
Sanok jest rekordzistą w woj. podkarpackim w cenie wywozu odpadów. "Dziękujemy" Państwu radnym. Najlepiej by było ogłosić nowy przetarg na usługę wywozu odpadów,wówczas by było taniej. To nie jest Warszawa!
Odpowiedz
WDR2023-03-15 21:10:29
0 0
Tu akurat nie Państwu radnym trzeba dziękować tylko "uczciwym" mieszkańcom za uczciwe deklaracje śmieciowe. No i przy okazji nieudolności Urzędu Miasta w poszukiwaniu brakujących mieszkańców, którzy wyrzucają swoje śmieci na koszt innych. Coś tu jest nie tak i nie działa jak powinno. Zresztą widać to po kosztach wywozu odpadów w gminach ościennych, gdzie nie ma pewnie tylu cwaniaków - łatwiej zweryfikować ilość osób w systemie. Przewiduję tendencję, że za kilka lat z tych deklaracji będzie wynikać, że w Sanoku mieszka 10 000,00 mieszkańców a koszt wywozu odpadów będzie wynosić 100,00 zł / mieszkańca.
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)