REKLAMA
REKLAMA

Regulamin Usług i Serwisów SMS

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS DLA CZYTELNIKÓW PORTALU esanok.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Spółka TVKARPATY Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (38-500), przy ul. Grzegorza 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr KRS: 0000488302, NIP: 6871958011, REGON: 181041470, zwana dalej „Organizatorem”, jest organizatorem głosowania przez SMS związanego z wyborami samorządowymi pt. „Prawybory samorządowe” (dalej: „PRAWYBORY”), którego wydawcą jest Organizator.
 2. Prawybory będą emitowane przez Organizatora w portalu: esanok.pl w okresie od 03.10.2014. r. do 13.11.2014 r. Czytelnicy w/w portalu głosują na osoby kandydatów na stanowisko burmistrza miasta Sanoka zwane dalej: „KANDYDATAMI”, za pośrednictwem SMS-ów, co dalej nazywane jest „GŁOSOWANIEM”.
 3. Celem tych prawyborów jest wyłonienie przez czytelników portalu spośród osób, tj. kandydatów, i komitetów wyborczych, których kandydaci reprezentują, zwycięzcy/-ców tychże prawyborów.
 4. Dla usunięcia wątpliwości należy wyjaśnić, iż ani głosowanie, prawybory nie mają charakteru konkurksu nagrodami – żadna ze stron (kandydaci, ich komitety wyborcze oraz głosujący) nie zostanie w żaden sposób „wynagrodzona” (np. zwycięzca sondy).
 5. Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieciach:  oraz Orange, Plus, T-Mobile, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat.

 

§ 2

Warunki udziału w głosowaniu widzów

 1. W głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. Aby zagłosować należy wysłać wiadomość typu SMS pod numer 71068, w treści wpisując symbol przyporządkowany danemu kandydatowi. Z jednego numeru można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS-a pod numer 71068 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto.
 3. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS, taki głos jest nieważny i nie bierze udziału w Prawyborach. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów w głosowaniu.
 4. W jednym SMS-ie można oddać jeden głos na jednego kandydata.

 

§ 3

Obliczanie głosów czytelników

 1. W głosowaniu wygrywa ten Kandydat, który uzyska najwięcej głosów w głosowaniu SMS, a kolejne miejsca uzyskują Kandydaci, którzy uzyskają kolejno najwięcej głosów w głosowaniu SMS.
 2. Głosy mogą być oddawane w okresie od dnia 03.10.2014 r. od godziny 09:00 do dnia 13.11.2014 r. do godziny 24:00 Głosy otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę i będą traktowanie jako nieważne.
 3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (esanok.pl) w terminie do 14.11.2014 r.

 

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVKARPATY Sp. z o.o., ul. Grzegorza 6, 38-500 SANOK, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Prawybory”, w terminie 14 dni od daty zakończenia Prawyborów.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do Organizatora.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
 6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

§ 7

Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na portalu esanok.pl

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator głosowania.